EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

EMI EWT Ida-Lääne
Firma:
EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Telefon:
+372 684 1250, +372 684 1251
E-post:
ewt@emiewt.ee
Koduleht:
www.emiewt.ee
Facebook: www.facebook.com/EMI-EWT

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on uue Eesti staažikaim koolitusfirma ja õppereiside korraldaja.

Meie tegevus on kontsentreeritud järgmistele valdkondadele:


1. VÄLISKAUBANDUS, INCOTERMS, LOGISTIKA

EMI EWT väliskaubanduskoolitus käsitab valdkonna seda osa, mida mujal Eestis praktiliselt ei õpetata. Need on ekspordi tarne- ja tehinguküsimused. Välisturul osalemiseks teevad ettevõtjad ära suure töö. Tehakse turuuuringuid, otsitakse partnere, tegeletakse tootearendusega jpm. Kahjuks jäetakse tihti see hiigeltöö korraliku siduva ja riskemaandava lepinguga vormistamata.

Koolituses pööratakse suurt tähelepanu tarneprotsessile ja seal valitsevate seoste avamisele. Õpitakse kuidas Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC tööriistu kasutades maandada riske ja tõsta väliskaubanduse tehingukindlust. Hea eksporditehing peab olema lihtne, arusaadav, selge ja pooltele siduv ning pigem lühike kui pikk. Seda eesmärki on kerge saavutada kasutades ICC tüüpplepinguid ja tundes väliskaubanduse alusnormi Incotermsi.

EMI EWT on Incotermsi maaletooja ja ICC Eesti asutajaliige, kellega tihedas koostöös koolitust pakutakse. “Make Trade Simple!” ehk väliskaubandus lihtsaks on pakutava deviis.

Kasvava ebakindluse, määramatuse ja petturluse tingimustes on professionaalsed tehinguoskused obligatoorsed

Kogu tegevusaja jooksul on EMI EWT koolituskavas olnud pädevuskursus, eksportöörile- importöörile, logistikule-ekspedeerijale. Rohkem kui 10 aasta jooksul on korraldatud FIATA peakorteris Zürichis akrediteeritud FIATA diplomi kursust, mille läbinud logistikud-ekspedeerijad said rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi omanikeks.

Nüüd on kord eksportööride-imoprtööride käes. Registreeruda saab kursusele ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis. Tervikuks on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Esmakordselt on Eesti eksportööridel-importööridel võimalik kinnitada oma ametialast professionaalsust rahvusvahelise diplomiga.

Incoterms
® - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas 
ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis 
Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest! 
Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb 
Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu kõrvad 
Vedu  ja ekspedeerimine 
Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb 
Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus 
Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe 
 

2. JUHI FINANTSKOOLITUSED
Suunda on viljeletud EMI EWT-s alates 1993. a. Unikaalne firmajuhi finantskursuste metoodika töötati välja Margus Tinitsa juhtimisel. Juhi finantskursused on ainulaadsed suurepärase lektori, metoodika, finantsseoste visualiseerimise, võõrsõnadevaba sõnavara, loogilise esituse ja selguse poolest. Tippjuhtide kõrval sobib ka suuremate allüksuste juhtidele.

Juhi finantskursus - bilanss ja raamatupidamine 
Juhi finantskursus - aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine 
Juhi finantskursus - kogu finantstõde kahe päevaga! 
Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine 


3. JUHTIMISPSÜHOLOOGIA JA ISIKUARENDUS

Selles valdkonna koolitused on pigem treeningud. Teretulnud on targad osalejad, kellel ei puudu enesekriitika, kes ei karda videokaamerat ja kes on häälestatud enesearengule. Treeningud viib läbi juhtimispsühholoog Toomas Osvet.

Tõhusate läbirääkimiste treening 
Müügioskuste treening 
Efektiivne ajajuhtimine 
Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga 
Motiveerimine ja delegeerimine 
Avaliku esinemise võlju ja valu
Tugevama argumendi võim
Управление проектом - Projektijuhtimine. Vene keeles 

4. SISEKOOLITUS JA NÕUSTAMINE

Sisekoolituste puhul järgib EMI EWT rangelt rätsepatöö printsiipi. Enne sisekoolituse pakkumuse esitamist tutvutakse tellija soovide ja olukorraga ning koostatakse asjakohane koolituskava. Nii on tehtud juhtimisoskuste arenguprogramme firma võtmeisikutele, autofirma spetsiifikat arvestavat finantskoolitust, isikuarenduse programme kogu firma töötajaskonnale (90 töötajat), spetsiifilisi tarne- ja tehinguoskuste koolitusi suurtele kollektiividele, spetsiaalseid tollikursusi jpm

Alati ollakse valmis nõustama. Väliskaubanduse osas rõhutame, et mõistlik on nõu küsida enne tehingu sõlmimist. EMI EWT riistakastis on 14 erinevat ICC tüüplepingut, mille kasutamist ka muuhulgas nõustame.

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS t
egevust alustati 1987 a Eesti Majandusjuhtide Instituudi (EMI) juhtimiskateedri koosseisus suure välismajanduskursuse korraldamisega. See oli ühtlasi pideva väliskaubanduskoolituse alguseks Eestis. Ülipopulaarseks kujunenud välismajanduskursustest kasvas välja 1987 a loodud väikefirma EMI EWT. Tähekombinatsioon “EWT” tähendab “East-West Training” ehk veidi muudetud tuletis tolleaegsest lööklausest “East-West Transfer”. 1993 a lõpust jätkati EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS-na.

EMI EWT on Incotermsi - väliskaubanduse alusnormi maaletooja. Eestindatud ja kirjastatud on Incotermsi 3 viimast versiooni 1990; 2000 ja 2010.
1994. a sai EMI EWT-st rahvusvahelise äri juhtorganisatsiooni-ICC otseliige.

Samast ajast on EMI EWT juhataja Tiit Tammemägi ka ICC kommertsõiguse ja
-praktika komisjoni liige.

EMI EWT initsiatiivil ja aktiivsel osavõtul loodi 2011. a ICC Eesti - Rahvusvahelise Kaubanduskoja Eesti rahvuskomitee, mille esimeseks peasekretäriks Tiit oli. 2018 märtsist on Tammemägi tagasi EMI EWT juhtimises ent koostöö ICC Eestiga on oluliselt kasvanud.

EMI EWT on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (EKFL) asutajaliige ning Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu Prolog, samuti Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) liige.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Finantskoolitused  Juhtimine  Koolitusreisid  Psühholoogia  Turundus  Raamatupidamine  Tööseadusandluse koolitus  Personalijuhtimine  Personalijuhtimine  Õppereisid  Arenguvestluste läbiviimine  Rahvusvahelised suhted  Ärijuhtimine  Turunduskommunikatsiooni koolitus  Logistika ja transport  Personalile  Arvutiõpe ja IT  Ajajuhtimine  Juhtimissüsteemide väljaarendamine  Juhtimisalased konsultatsioonid  Väliskaubandus  Tollikoolitused  Juristi bilansikursus  Juhtimine avalikus sektoris  Sisekoolitused  Rahvusvaheliste projektide juhtimine  Koolitaja koolitus  Personalivalik  Turundusjuhtimine  Avalikud koolitused  MS Office  Delegeerimine  Arvutikasutaja koolitused  Turundus & Marketing  Avalik esinemine  EMI EWT koolitused  Transport ja logistika  Avalikud suhted  Personali arendus ja koolitus  Juhtimisarvestus  Mittefinantsjuhtide koolitus  Messikoolitus  Läbirääkimised  Suhtlemine meediaga  Andragoogika  Inimeste motiveerimine  Loovuse arendamine  Arenguvestluste süsteemi loomine  EMI EWT Ida - Lääne Koolituse AS  Finantsjuhtimise alused  Läbirääkimisoskused  Hanked  Impordi ja ekspordi maskustamine  Personalitöö  Turunduskoolitus alustavale ettevõtjale  Arenguvestluste läbiviimine avalikus sektoris  Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga  Transpordilogistika  Majandusaasta aruanne  Курсы логистики и управление запасами  Управление проектом  Efektiivne ajajuhtimine  Müügioskuste treening  Tõhusate läbirääkimiste treening  Edukad rahvusvahelised läbirääkimised  ICC Eesti koolitus-töötuba  Praktiline tööõiguse seminar personalijuhtidele - kohtupraktika õppetunnid  Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine  Arenguvestlused  Arvutikasutaja põhikursus MS Office baasil  Eesti ellujäämisvõimalused globaalses konkurentsis  LEAN koolitus  21.sajandi juht - pädevuskursus  Organisatsiooniline täiuslikkus. Business Excellence  Võim ja eetika suhetes  Loovusega efektiivsemaks juhiks  Eelarve koostamine  Terviklik kvaliteedijuhtimine kõrgkoolides  Sissejuhatus kulusäästlikku LEAN-managementi  Loov probleemilahendus ja innovatsioon II, TRIZ-leiutava probleemilahenduse teooria  Liidri koostööoskused meeskonnas  Pärastlõuna psühholoogia töötuba  Moodsa psühholoogia õpituba  Juhtimisoskuste treening  Juhi finantskursus  Juhtimisarvestus tootmisettevõttes  Kuidas koostada rahvusvahelist müügilepingut?  Turu-uuringute teostamine  Müügivõrgu loomine ja juhtimine tulemustele  Võlasuhte lõpetamise võimalustest. Kohtupraktika  Lepingud ehituses ja võlaõigusseadus. Võlausaldaja õiguskaitse  Läbirääkimised ja lepingud väliskaubanduses  Veoleping, kindlustus ja kaubadokumendid väliskaubanduses  Vedu ja ekspedeerimine  Vedu ja ekspedeerimine  Ekspordi tehingukaasused  Incoterms®  ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis  Ohtlike ainete saatmine ja vedu  Muudatused EL tollieeskirjades  Väliskaubanduse maksu- ja tollikursus  Ekspedeerimine  Kaubadokumendid eksporttehingutes  Valuutariskide maandamine välistehingutes  Akreditiivi reeglid ja arveldused väliskaubanduses  EMI EWT õppereisid  EMI EWT sisekoolitused  Väliskaubandus ja logistika  Väliskaubandus ja Incoterms® 

KOOLITUSKALENDER

VEEBISEMINAR- Tarneklauslid Incoterms® 2020 ekspordifirma tippjuhile

2020-09-25

Käsitletavad teemad Äärmiselt kompaktse ja läbimõeldud ülesehitusega seminaril lahendatakse testülesanne ja lühikaasuseid ning antakse vastused tekkinud küsimustele.Käsitlusele tulevad järgmised teemad: Incoterms kui müügilepingu ja tarnete instrument Incotermsi ülesehitus ja sisesüsteem Incotermsi leviku saladus: lühidus, täpsus, loogilisus ja lihtsus Incoterms® 2020 muudatused ja uued võimalused Millist tarneklauslit valida, millist vältida? Incotermsi võlud ja valud ning kuldreeglid firmajuhile

Hind: 99.00 €
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Koht: Veebipõhine õpe

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Tõhusate läbirääkimiste treening. Toomas Osvet, MBA

2020-09-28

Sihtgrupp: Juhid ja spetsialistid, kelle töös on vajalikud mitmesugused läbirääkimised ja kõnelused kolleegide, koostööpartnerite ja teistega. Koolituse eesmärk:   Õppida oskusi, kuidas läbirääkimisi põhjalikult ette valmistada. Kuidas luua tõhusat strateegiat ja taktikat.   Õppida oskusi, kuidas juhtida läbirääkimiste käiku soovitud suunas   Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Hind: 380.00 €
Kestus: 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Minu sisemine kindlus - kriisi eri. Treening. Toomas Osvet, MBA

2020-09-28

Koolituse eesmärk:   Õppida oskusi, kuidas läbirääkimisi põhjalikult ette valmistada. Kuidas luua tõhusat strateegiat ja taktikat.   Õppida oskusi, kuidas juhtida läbirääkimiste käiku soovitud suunas   Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Hind: 380.00 €
Kestus: 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Tarneklauslid Incoterms® 2020. Baaskursus

2020-10-05

Kursuse eesmärk Selgitada Incoterms® 2020 kõiki muudatusi ja nende sisu Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Hind: 260.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Juhi finantskursus-kogu finantstõde kahe päevaga! Margus Tinits, PhD

2020-10-06

Kursuse eesmärk:   Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni, avada selle lihtsat ja loogilist sisu, kasutades eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja "erikeelest") Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi "graafilise tunnetamise" võimalusi Selgitatakse tihtiesineva küsimuse: "Kasum on, aga kuhu kadus raha?" tagamaid Õpitakse kulude juhtimist (kulud raamatupidamises; kulude käitumine ja iseloom; kulude juhtimine piiratud ressursside korral; kulude jaotamine toodetele ja teenustele jne)

Hind: 440.00 €
Kestus: 2 päeva (16 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Mõjus esinemine ilma PowerPointita. Ivo Rull

2020-10-08

Eesmärk: Jagada võimalusi oma sõnumite esitamiseks uudsel ja eristuval moel. Harjutada erinevate auditooriumite tähelepanu ja poolehoiu võitmise tehnikaid. Sihtrühm:     Organisatsioonide ja valdkondade juhid, kes tahavad viia oma avaliku esinemise oskused keskmisest kõrgemale tasemele.  Kõik, kelle töö on seotud suhtlemisega.

Hind: 190.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis EIC. II osa

2020-10-09

KURSUSE EESMÄRK Arendada osalejate professionaalsust, avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalejatele rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas. ÕPIVÄLJUNDID   Koolituse läbinu omandab teadmised ja oskused, mis on vajlikud professionaalsele ekspordi-, impordi- või logistikajuhile. Nende teadmiste kinnituseks saab koolitatav (peale kontrolltestide ja lõpueksami edukat sooritamist 5+1 ICC Akadeemia sertifikaati nin ICC Eesti / EMI EWT pädevustunnistuse.

Hind: 1580.00 €
Kestus: 180 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Ekspordi lepingukaasused ja ICC tüüplepingu oskuslik kasutamine. Tiit Tammemägi, PhD.

2020-10-09

Sihtgrupp Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid Eesmärk Anda osalejatele konkreetseid juhiseid hea ekspordilepingu koostamiseks ning tõhus tööriist selle teostamiseks - ICC rahvusvaheline kaubamüügileping - ICC Model Contract on International Sale of Goods Õpiväljundid Koolitus edendab osavõtja oskusi eksport-importtehingute sõlmimise vallas ning annab selleks efektiivse tööriista ICC tüüplepingu

Hind: 190.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Tarneklauslid Incoterms® 2020. Baaskursus

2020-10-13

Kursuse eesmärk Selgitada Incoterms® 2020 kõiki muudatusi ja nende sisu Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Hind: 260.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Tugevama argumendi võim. Ivo Rull

2020-10-15

  Eesmärk: Koolitus annab osalejatele täiendavaid teadmisi ning praktilisi oskusi kolme küsimusteringi lahendamiseks: kuidas seisukohti mõjusalt sõnastada ning näitlikustada, kuidas veenda kolleege ning oponente ja kuidas asju avalikkusele selgitada. Sihtrühm: Asutuste ja organisatsioonide juhid, töötajad ja kõneisikud. Kõik, kelle töö on seotud suhtlemisega. Õpitulemid

Hind: 180.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Motiveerimine ja delegeerimine. Toomas Osvet, MBA

2020-10-19

Sihtgrupp: Juhid ja juhendajad, kellel on vaja teisi mõjutada, tööülesandeid jagada ning saavutada täitjate kõrge huvitatus, motiveeritus ja ülesande selge mõistmine ning selle täitmise eest vastutuse võtmine Koolituse eesmärk: õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse, mis suurendavad motiveeritust ja loovad vastutustundliku tahte tööülesannet täita anda selge arusaam professionaalse delegeerimise protsessist, selles toimivatest vajalikest tingimustest ning ohtudest ja takistustest õppida oskusi praktilise motiveeriva või delegeeriva kõneluse läbiviimiseks

Hind: 380.00 €
Kestus: 19.-20. oktoober 2020 (17 akadeemilist tundi konta
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Efektiivne ajajuhtimine. Toomas Osvet, MBA

2020-10-21

Kursuse eesmärk: teadvustada, kuidas inimene aega tajub ja iseennast juhib õppida, kuidas omandada suuremaid aja- ja enesejuhtimise oskusi saada selge arusaamine aja planeerimise võimalustest ja meetoditest töötada läbi iseenda vajadused, eesmärgid ja piirangud õppida praktilistes harjutustes oma tegevuste ja aja juhtimise võimalusi

Hind: 190.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga. Toomas Osvet, MBA

2020-10-22

Koolitusel käsitletakse enesekehtestamist ehk võrdsetes suhetes olemist. Kuidas seista enese vajaduste eest, samaaegselt kahjustamata teise osapoole huvisid. Manipulatsiooni olemust ja manipulaatori erinevaid mõjutamisviise. Käsitleme, kuidas inimene oma käitumist juhib ja kuidas juhtida iseenda emotsionaalset seisundit suhtlemissituatsioonides.  Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis EIC. III osa

2020-10-23

KURSUSE EESMÄRK Arendada osalejate professionaalsust, avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalejatele rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas. ÕPIVÄLJUNDID   Koolituse läbinu omandab teadmised ja oskused, mis on vajlikud professionaalsele ekspordi-, impordi- või logistikajuhile. Nende teadmiste kinnituseks saab koolitatav (peale kontrolltestide ja lõpueksami edukat sooritamist 5+1 ICC Akadeemia sertifikaati nin ICC Eesti / EMI EWT pädevustunnistuse.

Hind: 1580.00 €
Kestus: 180 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Vedu ja ekspedeerimine. Seminar-töötuba

2020-10-23

Eesmärk-  Avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja ka petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 190.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Incoterms 2020 rules. Basic course. Tiit Tammemägi, PhD.

2020-10-26

Kursuse eesmärk Tuua välja kõik Incoterms 2020 muudatused Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu  

Hind: 260.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Juhi finantskursus I. Arvestus ja analüüs. Margus Tinits, Ph.D.

2020-10-27

Kursus on mõeldud erineva taseme ja valdkonna juhtidele, kes oma igapäevategevuses puutuvad ühel või teisel viisil kokku rahaga ning kellele tundub, et raamatupidajate (ja teiste finantsspetsialistide) tegevuses on midagi seletamatut ja normaalsele mõistusele arusaamatut Kursus võiks olla juhile esimeseks tõsiseks süsteemseks finantskoolituseks, kus kogutud teabest jätkub tükiks ajaks, enne kui tekib tõsine vajadus sügavamate teadmiste järele. Eriti oodatud on need, kes on juba käinud mõnel raamatupidamise või muul finantskursusel, kuid kellele seal räägitu ikkagi suuresti mõistetamatuks jäi

Hind: 440.00 €
Kestus: 27.-28. oktoober 2020
Koht: Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251