Practus OÜ

Practus OÜ
Firma:
Practus OÜ
Telefon:
+372 53421810; +372 5669 3285
E-post:
info@practus.ee
Koduleht:
www.practus.ee

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Meie kodulehel on võimalik registreeruda avatud koolitustele ja esitada ka koolituse tellimus asutusesiseseks läbiviimiseks.
 
Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud  heade pedagoogidena.

Koolitaja tööd toetavad:
  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus,  mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.


 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Avalik sektor  Haldusakti koostamine  Haldusmenetlus  Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine  Linna- ja vallaelanike kaasamine läbi sotsiaalmeedia  Koolitused riigiasutustele  Ametikirjade koostamine  Praktiline ametikirjade koostamine  Isikuandmete kaitse määrus- miks ja milleks?  Isikuandmete kaitse praktikas ja saabuvad muudatused  Ametiülesannete tõhus planeerimine ja elluviimine   Väärteomenetluse ja riikliku järelvalve menetluse võrdlev käsitlus  Eesti keel ametikeelena  Practus OÜ  Tellimuskoolitused  Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis  Protokollist ja etiketist ametnikule  Õigus  Juhtimine  Sekretäritöö  Keeleõpe  Juhtimine