Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Kirjalik kommunikatsioon  Ärietikett  Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt  Ärietiketi koolitus  Ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel  Esinemine 

KOOLITUSKALENDER

Animatsiooni loomine pedagoogilise õppemeetodina

2020-01-08

Kursuse lõpetanud õpetaja oskab luua ja juhendada lihtsamate animatsioonide loomist tehnikates: joonisfilm, lamenukk, piksellatsioon. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga

Hind: 0.00 €
Kestus: 8., 9., 23. ja 24.01.20; 1 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova

Telefon: 5096692

Mängu peidetud tantsud

2020-01-10

Eesmärk kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades erinevate tantsude baaselemente, klassikalise- ja loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 03.01.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Terve õpetaja, terve laps

2020-01-16

Eesmärk kujundada teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivse kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist; arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise, refleksiooni ning õpilaste üldpädevuste kujundamise oskust.  Registreerimise tähtaeg 03.01.2020. Tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16.01.2020 - 29.01.2020; 18 ak.t.
Koht: Käina kool, Hiiu mnt 4, Käina vald, 92101, Hiiumaa

Telefon: 4720243

Beebide ja väikelaste võimlemine

2020-01-17

Eesmärk saada ülevaade beebide ja väikelaste arengust ja võimlemise lähtekohtadest; läbida võimlemise baasharjutusvara, õppida jälgima laste arengut, analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.  Registreerimise tähtaeg 13.01.2020

Hind: 225.00 €
Kestus: 17.01.2020 - 14.02.2020; 1 EAP
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale I

2020-01-20

Eesmärk saada tuge kutsestandardist lähtuvalt õpetajana töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks; valmistuda enesearenguks ja pidevõppeks; saada aru õppimisest ja rakendada tänapäevaseid õpetamise põhimõtteid; õppida õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.  Registreerimise tähtaeg 17.01.2020

Hind: 980.00 €
Kestus: 20.01.2020 - 19.05.2020; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, II moodul koolitusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2020-01-23

  Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 200.00 €
Kestus: 23.01.2020 - 21.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Lõimitud mobiilse õppe innovatsioonilabor

2020-01-24

Lõimitud õppeprotsessi disainimine, rakendamine ja uurimine tehnoloogiliste lahendustega (STEAM). Koolituse eesmärk on kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.01.2020 - 23.10.2020; 6 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 6199 774

Eelkooliealiste laste ujumisõpetus

2020-01-30

Eesmärk saada eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialused koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks. 

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes

2020-01-30

Eesmärk täiendada teadmiste pagasit esimese kooliastme kehalise kasvatuse ja liikumistundide lõimimisest ning läbiviimisest liikumismängude ja harjutusvaraga.  Registreerimise tähtaeg 27.01.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Kuidas kindlustusjuhtumite menetlemisel inimest efektiivsemalt küsitleda?

2020-01-31

Eesmärk omandada teaduspõhiseid küsitlemise oskusi kindlustusjuhtumite menetlemisel.  Registreerimise tähtaeg 27.01.2020    

Hind: 179.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Figuuri- ja moejoonistamine

2020-02-03

Koolitus kõigile, kes sooviksid õppida nullist joonistama figuuri ja moefiguuri.

Hind: 120.00 €
Kestus: 03.02.2020 - 30.03.2020; 28 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 509 6692, 619 9908

Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

2020-02-07

Eesmärk on täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades. Registreerimise tähtaeg 04.02.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 6391751

Arnaud Degimbe meistriklass lastetantsu õpetamise metoodikast

2020-02-08

Võimalus tutvuda mängulise tantsuga, et suurendada laste loovust ja kujutlusvõimet, arendades samal ajal nende motoorseid mustreid.

Hind: 72.00 €
Kestus: kell 10-17.00; 8 ak.t.
Koht: Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, 509 6692

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

2020-02-08

Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks. Registreerimise tähtaeg 02.02.2020.

Hind: 130.00 €
Kestus: 08.02.2020 - 08.03.2020; 1 EAP
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 5054659

Stsenaristika

2020-02-08

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 08.02.2020 - 29.02.2020; 20 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6409 456

Praktiline haridustehnoloogia II

2020-02-11

Eesmärk: Arendada tegevõpetajate haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada õpetaja tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel. Õppida rakendama erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu. Luua veebipõhiseid õppematerjale.  Registreerimise tähtaeg 03.02.2020

Hind: 320.00 €
Kestus: 11.02.2020 - 15.12.2020; 4 EAP
Koht: Haapsalu Lihula mnt 12 ruum 203

Telefon: 4720243

Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

2020-02-14

Sihtgrupp Eri spordialade treenerid, instruktorid või liikumisõpetajad ning kehalise kasvatuse õpetajad. Eesmärk Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.  Registreerimise tähtaeg 10.02.2020    

Hind: 285.00 €
Kestus: 14.02.2020 - 07.03.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Eelkooliealiste laste selili-ja kõhulikrooli ujumistehnika õpetamine

2020-02-15

Eesmärk saada ülevaade eelkooliealiste laste selili-ja kõhulikrooli ujumistehnika teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Beebide ujumisõpetus

2020-02-15

Eesmärk saada ülevaade beebide ujumisõpetuse põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.  Registreerimise tähtaeg 03.03.2020

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

2020-02-19

Eesmärk saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.  Registreerimise tähtaeg 14.02.2020    

Hind: 180.00 €
Kestus: 19.02.2020 - 11.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates

2020-02-29

Eesmärk tutvuda treeninglindi kasutamisvõimalustega tantsutreeningul

Hind: 72.00 €
Kestus: 29.02.2020 - 01.03.2020; 8 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Digivahendid õppeprotsessis I kooliastmes - lapsed liikuma!

2020-03-03

Eesmärk teada ja osata kasutada digivahendeid liikumishetkede läbiviimiseks õppetöös.  Registreerimise tähtaeg 21.02.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 03.03.2020 - 31.03.2020; 1 EAP
Koht: Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Telefon: 4720243

Funktsionaalne keha improvisatsioonis

2020-03-07

Eesmärk kujundada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi funktsionaalsest treeningust ning treeningu põhimõtete rakendamisest liikumise improvisatsiooni.

Hind: 72.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 08.03.2020; 8 ak.t.
Koht: BFM Vita maja, Narva mnt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Ettevalmistus BFM filmi erialale

2020-03-07

Eesmärk saada esmaseid teadmisi filmi erialast ja sisseastumiseksamitest; teada saada filmist, meediast ja ristmeediast ja hakata paremini mõistma nende erinevusi.

Hind: 65.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 21.03.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga

2020-03-14

Osaleja saab teadmised eelkooliealiste laste ujumise algõppe põhialustest ja omab praktilist mängulist harjutusvara. Registreerimise tähtaeg 03.03.2020.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00-16:00; 7 ak.t.
Koht: Rocca al Mare Kool, Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinn

Telefon: 6391751

Helipilt

2020-04-24

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 6199 908, 509 6692

Final Cut Pro X montaaž

2020-05-14

Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.05.2020 - 16.05.2020
Koht: Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova

Telefon: 6199908

Kirjeldustõlge - visuaalsuse vahendaja

2020-09-26

Kursuse eesmärk on teostada hea tava live-kirjeldustõlge täispikale mängufilmile, teatri-etendusele, tantsu-etendusele, kontsertile, muuseumi ekskursioonile või spordivõistlusele.  

Hind: 600.00 €
Kestus: 26.09.2020 - 29.11.2020; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199 908, 509 6692