Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt 

KOOLITUSKALENDER

Praktiline kunstiteraapia

2019-06-26

Eesmärk omandada baasteadmised kunstiteraapia meetoditest, materjalidest, teraapiaprotsessist ja saab kogemuse nende rakendamiseks praktikas.  Registreerimise tähtaeg 24.06.2019

Hind: 200.00 €
Kestus: 26.06.2019 - 28.06.2019
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Lühifilm

2019-07-15

During the three-week course, experienced tutors will take you through the stages of filmmaking, from script to post-production and as a result you will take home your own short film. The three weeks are devided into 3 cycles of film production

Hind: 615.00 €
Kestus: 15 JULY-2 AUGUST 2019
Koht: Tallinn

Telefon: tss@tlu.ee
Email: tss@tlu.ee

Loojutustus, koomiks, illustratsioon.

2019-07-29

We invite you to discover Tallinn and form your impressions into storytelling, comics and illustrations. During the week you will receive a quick introduction about basic rules and practice of storytelling, comics, illustration. The course will employ hands-on learning and each participant will create their own story with comics or illustration.

Hind: 280.00 €
Kestus: 29 JULY-2 AUGUST 2019
Koht: Tallinn

Telefon: tss@tlu.ee
Email: tss@tlu.ee

Klassiõpetaja I kooliastmes

2019-08-14

Eesmärk Toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks.

Hind: 1390.00 €
Kestus: 14.08.2019 - 22.11.2019; 10 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Riigikaitseõpetus

2019-08-26

Eesmärk omandada riigikaitse-alased pädevused ning kujundada hoiakud ja valmisolek riigikaitse valikaine õpetamiseks üld- ja kutsehariduses. Registreerimise tähtaeg 21.06.2019. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.08.2019 - 14.06.2020; 24 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid - Riigikaitseõpetus koolituse moodul)

2019-08-26

Eesmärk Kujundada arusaam rahvusvaheliste kriiside, konfliktide, sõdade põhjustest ja tunnustest; 20. ja 21. sajandi rahvusvahelise julgeolekukeskkonna ohtudest, toimijatest ja riikidevahelistest suhetest valitud näidete toel ning rahvusvahelise sõjaõiguse eesmärkidest ja otstarvest. Registreerimise tähtaeg 21.06.2019. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.08.2019 - 14.06.2020
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks

2019-08-26

Eesmärk Rakendada matemaatika õpetamisel uudseid õpistsenaariume ning digitaalseid õppematerjale, et muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks ning analüüsida õpisituatsioone õpilaste õppimise, õpimotivatsiooni ja õpioskuste toetamise seisukohast.   Registreerimise tähtaeg 22.08.2019

Hind: 575.00 €
Kestus: 26.08.2019 - 22.04.2020
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak, Terra hoone, T-412,T-415,T-410

Telefon: 6199 774

Õppimise hindamine kõrgkoolis

2019-08-26

Eesmärk saada ülevaade õppimise hindamisest ja erinevatest hindamismeetoditest

Hind: 110.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410

Telefon: 5146385

Koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamine

2019-09-13

Eesmärk kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad läbi viia „Koolipsühholoogide hindamivahendite komplekti“ teste ja interpreteerida tulemusi.  Registreerimise tähtaeg 06.09.2019

Hind: 460.00 €
Kestus: 13.09.2019 - 10.01.2020; 8 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 53467581

Õppimist toetavad õppemeetodid

2019-09-18

Eesmärk Õppida teadlikult valima erinevate meetodite vahel, lähtudes õppetöö eesmärgist ning luua metoodiliselt terviklik, loov ja erinevate õppijate vajadusi arvestav õppeprotsess. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.09.2019 - 12.12.2019: 78 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199523

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

2019-09-27

Eesmärk kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ning nende säilitamist töös ettetulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.  Registreerimise tähtaeg 23.09.2019

Hind: 70.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Telefon: 6409 456

Montaaži (Adobe Premiere) kiirkursus

2019-10-16

Koolituse käigus õpib osaleja ise oma materjali kokku pannes montaaži põhitõed ja montaažiprogrammi põhilised tööriistad. Koolitusel tutvutakse montaažiprogrammiga Adobe Premiere. Täpsem info tulekul.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199 908, 509 6692

Helipilt

2019-11-08

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 6199 908, 509 6692

Final Cut Pro X montaaž

2019-11-14

Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 16.11.2019
Koht: Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova

Telefon: 6199908

Ristmeedia turundus

2019-11-21

Koolituse eesmärk: Tutvuda ristmeedia praktiliste võimalustega, kuidas üles ehitada soovitud lugu, keskkonda ja inforuumi. Kuidas ristmeedia ja transmeedia sisu luua ja mõjustada inimesi. Koolitus pakub oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.- 22.11.2019; 20 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, NOVA hoone, Narva mnt 27

Telefon: 61 999 08
Email: katrin

Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi Me loeme rakendamine klassis

2020-01-20

Eesmärk süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 20.01.2020 - 30.11.2020: 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774