Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Ärietikett  Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt  Ärietiketi koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Meediapädevus õpetajale

2019-08-28

Eesmärk kujundada baasteadmised meediast ja eri sihtgruppide meediatarbimisharjumustest, veebipolitsei argipäevast ning teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias.  huvi edaspidise audiovisuaalse meedia oskuste õppimiseks. Tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2019 - 29.08.2019; 6 ak.t.
Koht: Narva Vaba Lava, Linda 2, Narva

Telefon: 6199908

Noorsootöötaja baasteadmised ja -oskused

2019-09-02

Eesmärk -  kujundada noorstöötajale olulised baasteadmised ja -oskused infotöö, mitteformaalõppe ja inimõiguste valdkondades.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 720.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 20.12.2019; 18 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199859

Praktiline korea keel A1.1

2019-09-02

Registreerimise tähtaeg 01.09.2019.  Eesmärk omandada algtase A1.1 suhtlemiseks korea keeles ja mõista Korea elulaadi ja kultuuri.

Hind: 90.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 19.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, S-412

Telefon: 6409338

Praktiline korea keel A2.2

2019-09-02

Registreerimise tähtaeg 01.09.2019.  Eesmärk omandada algtase A2.2 suhtlemiseks korea keeles nig mõista Korea elulaadi ja kultuuri.

Hind: 90.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 19.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, A354

Telefon: 6409338

Infotöö ja noorteinfo

2019-09-02

Eesmärk saada ülevaate noorteinfo teenuste ajaloost ja teooriast, noorteinfo ja teavitamise lähenemisviisidest ja struktuuridest, noorte teavitamise põhimõtetest; teadvustada infotöö olulisust töös noortega ja leida viise kuidas muuta kasulikuks, lihtsaks ja abistavaks vahendiks oma igapäevatöös;

Hind: 114.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 20.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Mitteformaalõppe keskkonnad ja meetodid noorsootöös

2019-09-02

Eesmärk täiendada teadmisi mitteformaalse õppimise sisu ja vormide osas;  teada õpikeskkonda kujundavaid tegureid ning arvestada nendega noorsootsöös; osata olemasolevaid meetodeid ja keskkondi kohandada ning uusi luua;  tutvuda noorsootöös kasutatavate uudsete ja noorte vajadustest lähtuvate keskkondadega.

Hind: 228.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 20.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Noorsootöö alused

2019-09-02

Eesmärk saada ülevaade noorsootöö olemusest ja käsitlustest, peamistest mõistetest, ajaloost ja arengust; tutvuda noorsootöö teoreetiliste aluste, põhimõtete ja väärtustega; toimealade, rollide ja väljunditega, noorsootöö rolliga kasvatus- ja kogukonnatöös, väärtuskasvatuses; saada ülevaade noorsootööst kui interdistsiplinaarsest valdkonnast ja õppida looma seoseid teiste valdkondadega.

Hind: 228.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 20.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Väärtuskasvatus ja inimõigused noorsootöö kontekstis

2019-09-02

Eesmärk mõista noorsootöö väärtusbaasi ja noorsootöö kui väärtuskasvatuse põhimõtteid, osata lahendada noorsootöös tekkivaid väärtuste dilemmasid;  saada ülevaade olulisematest inimõigusalastest õigusaktidest ja rahvusvahelistest lepingutest ja nende seostest noorsootööga luua eeldused, et osata seostada rahvusvahelist noortepoliitikat ja inimõigusi, orienteeruda integratsioonipoliitikas inimõiguste ja noortepoliitika kontekstis, suuta rakendada inimõigusalaseid teadmisi noorsootöös.

Hind: 114.00 €
Kestus: 02.09.2019 - 20.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli linnak

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Praktiline korea keel A1.2

2019-09-03

Registreerimise tähtaeg 01.09.2019.  EEsmärk - omandada algtase A1.2 suhtlemiseks korea keeles nig mõista Korea elulaadi ja kultuuri.  

Hind: 90.00 €
Kestus: 03.09.2019 - 19.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, S-412

Telefon: 6409338

Praktiline korea keel A2.1

2019-09-03

Registreerimise tähtaeg 01.09.2019.  EEsmärk - omandada algtase A2.1 suhtlemiseks korea keeles nig mõista Korea elulaadi ja kultuuri.  

Hind: 90.00 €
Kestus: 03.09.2019 - 19.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, A354

Telefon: 6409338

Andragoogi professionaalne areng ja identiteet (Sissejuhatus andragoogikasse koolituse moodul)

2019-09-06

Eesmärk kujundada andragoogi professionaalset teadvust ja identiteeti, harjutada eneserefleksiooni, teadvustada professionaalse arengu võimalused; uurida andragoogi rolle, tegevusvaldkondi, osata kriitiliselt hinnata ja määratleda tulevikuperspektiive.s. Registreerimise tähtaeg  29.08.2019.

Hind: 240.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 29.11.2019; 6 EAP
Koht: Uus-Sdama 5, Tallinn

Telefon: 6199859

Sissejuhatus andragoogikasse

2019-09-06

Eesmärk - mõista täiskasvanu õppimise toetamise ja täiskasvanute õppimise perspektiive ja osata neid rakendada täiskasvanu õppes ja koolituses; - analüüsida ja rikastada professionaalset praktikat - kujundada valmisolek täiskasvanukoolitaja riikliku kutse taotlemiseks (info www.andras.ee) ning õpingute jätkamiseks Andragoogika magistriõppes. Registreerimise tähtaeg 29.08.2019.

Hind: 240.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 29.11.2019; 6 EAP
Koht: Uus-Sdama 5, Tallinn

Telefon: 6199859

Spordi üldained - Treener, tase 5

2019-09-06

Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks. Registreerimise tähtaeg 06.09.2019

Hind: 260.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 13.10.2019; 2.5 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 5054659

Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas

2019-09-06

Eesmärk mõsta nõustamisprotsessi aluseid ja osata kasutada nõustamismeetodeid; analüüsida ja rikastada professionaalse eripedagoogilise võrgustikutööd ja vanemate kaasamise praktikat; kujundada valmisolek õpingute jätkamiseks Eripedagoogika magistriõppes.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 600.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 20.12.2019; 15 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25 ja Uus-Sadama 5

Telefon: 6199859

Tõenduspõhine muutuste juhtimine haridusasutuses

2019-09-06

Eesmärk omandada haridusasutuse tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtted,  kujundada haridusasutuse eesmärkidest lähtuva sise- ja enesehindamise protsessi kavandamise ja sisehindamise protsessi juhtmisoskus,  kujundada juhtimisprotsessiks oluliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks vajalik pädevus.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 240.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 13.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5 ja Narva mnt 25

Telefon: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.dr

Võrgustikutöö eripedagoogikas

2019-09-06

Sihtgrupp lasteaiaõpetajad, õpetajad, eripedagoogid, abiõpetajad, õpiabirühma õpetajad, HEV koordineerijad, koolitusspetsialistid, noorsootöötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, nõustamiskeskuste spetsialistid, huvikoolide, lastehoiuasutuste, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute spetsialistid.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 120.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 08.11.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5

Telefon: 6199859

Õppimise alusprotsessid ja nende toetamine

2019-09-06

Eesmärk kujundada pädevus õppimise alusprotsessidega arvestavate keskkondade analüüsimiseks ja loomiseks ning haridusliku neuroteaduse ja haridustegelikkuse vaheliste koostöökohtade kriitiliseks analüüsiks.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 240.00 €
Kestus: 06.09.2019 - 12.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5 ja Narva mnt 25

Telefon: 6199859

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

2019-09-09

Eesmärk saada tuge kutsestandardist lähtuvalt õpetajana töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks; valmistuda enesearenguks ja pidevõppeks; saada aru õppimisest ja rakendada tänapäevaseid õpetamise põhimõtteid; õppida õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.

Hind: 980.00 €
Kestus: 09.09.2019 - 03.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English. Preliminary eksamiks

2019-09-10

Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.. Registreerimise tähtaeg 05.09.2019

Hind: 320.00 €
Kestus: 10.09.2019 - 19.12.2019; 4,5 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, S-327

Telefon: 6409360

Pulgakookide valmistamine

2019-09-11

Eesmärk Pulgakookide valmistamise etappide omandamine, toodete vormimine, glasuurimine ja kaunistamine.  Registreerimise tähtaeg.    09.09.2019 06.05.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391751

Koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamine

2019-09-13

Eesmärk kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad läbi viia „Koolipsühholoogide hindamivahendite komplekti“ teste ja interpreteerida tulemusi.  Registreerimise tähtaeg 06.09.2019

Hind: 460.00 €
Kestus: 13.09.2019 - 10.01.2020; 8 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 53467581

Haridusasutuse juhtimine

2019-09-13

Eesmärk mõista, võrrelda ja kriitiliselt analüüsida haridusasutuse juhtimispõhimõtteid ja käsitusi,  mõista ja analüüsida haridusasutuse põhiprotsesside seoseid juhtimise, organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga, kujundada pädevus haridusasutuse juhtimiseks.

Hind: 240.00 €
Kestus: 13.09.2019 - 13.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199859,

Muusikateraapia praktikum

2019-09-14

Eesmärk kinnistada muusikateraapia algkursusel omandatud teadmisi ja oskusi ning saada praktiline kogemus nii harjutuste läbiviija, osaleja kui ka vaatlejana.   Registreerimise tähtaeg 02.09.2019

Hind: 138.00 €
Kestus: 14.09.2019 - 07.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6199859

Nõustamise alused (Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas koolituse moodul)

2019-09-14

Eesmärk teada nõustamise alusteseid, nõustatavate vajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid; arendada nõustajale vajalikku eneseteadlikkust ning kujundada valmisolek nõustamistegevuseks.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 240.00 €
Kestus: 14.09.2019 - 07.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5

Telefon: 6199859

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-09-14

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 09.09.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid (Sissejuhatus andragoogikasse koolituse moodul)

2019-09-14

Eesmärk - mõista täiskasvanud õppijate juhendamis- ja nõustamisvajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja teada nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid, sh töös gruppidega (mentorlus, coaching, supervisioon, kovisioon); - kujundada valmisolek täiskasvanud õppijate juhendamiseks ja nõustamiseks.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 240.00 €
Kestus: 14.09.2019 - 22.11.2019; 6 EAP
Koht: Uus-Sdama 5, Tallinn

Telefon: 6199 774

Eelkoolipedagoogika

2019-09-16

Eesmärk Toetada õpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.

Hind: 680.00 €
Kestus: 16.09.2019 - 18.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5

Telefon: 619 9520

Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

2019-09-17

Koolituse eesmärk on kujundada teadmisi lepitusmenetluse läbiviimisest perekonaaõiguslike küsimuste lahendamisel kohtuvälises korras ja õiguslikel alustel.  Registreerimise tähtaeg 11.09.2019

Hind: 280.00 €
Kestus: 17.09.2019 - 26.09.2019; 1 EAP
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Telefon: 6409 456

Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis- kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda?

2019-09-19

Eesmärk täiendada oma oskustepagasit õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 13.09.2019

Hind: 62.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Positiivse käitumise kujundamine

2019-09-20

Eesmärk saada ülevaade emotsionaalsete- ja käitumisraskuste olemusest ning ilmnemisest (eri)pedagoogilises kontekstis; tutvuda sotsioemotsionaalse arengu ja sotsiaalse kompetentsusega seotud enamlevinud seisukohtadega tänapäeva kaasava hariduse ja kasvatuse valguses; õppida käitumisraskustele kohaseid algse sekkumise võtteid, põhimõtteid ja programme; saada ülevaade käitumisraskustega last toetavast professionaalsest koostööst ja teoreetiline alus edasiseks praktiliseks tööks, sh emotsionaalsete ja käitumisraskustega õpilaste ja nendega kokku puutuvate inimeste nõustamiseks.  Registreerimise tähtaeg 29.08.2019

Hind: 240.00 €
Kestus: 20.09.2019 - 13.12.2019; 6 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25 ja Uus-Sadama 5

Telefon: 6199859

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-09-20

Osaleja saab praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandab oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 644.00 €
Kestus: 20.09.2019 - 21.03.2020; 14 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus. I moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-09-20

Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus  Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 20.09.2019 - 16.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

2019-09-21

Eesmärk Luua eeldused korvpallurite kehalise ettevalmistuse, grupilise ja võistkondliku ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktikaliste teadmiste arendamiseks ning õpetamiseks.  Registreerimise tähtaeg 09.09.2019

Hind: 230.00 €
Kestus: 21.09.2019 - 11.01.2020; 5 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 5262974

Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad. II moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-09-21

Eesmärk Kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia teoreetilistest lähtealustest. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 21.09.2019 - 15.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Hispaania keel A1.1

2019-09-23

Eesmärk Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele.  Registreerimise tähtaeg 19.09.2019

Hind: 320.00 €
Kestus: 23.09.2019 - 16.12.2019; 4 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 29, S-327

Telefon: 640 9360

Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English. First eksamiks

2019-09-23

Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.  Registreerimise tähtaeg 19.09.2019

Hind: 300.00 €
Kestus: 23.09.2019 - 16.12.2019; 4 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt. 29, S-327

Telefon: 640 9360

Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English. Advanced eksamiks

2019-09-23

Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksamiks Registreerimise tähtaeg 19.09.2019

Hind: 300.00 €
Kestus: 23.09.2019 - 16.12.2019; 4 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt. 29, S-327

Telefon: 640 9360

Hispaania keel A2.1

2019-09-24

Inimestega tutvumine ja sotsiaalsed suhted; poed ja ostlemine; arsti juures (inimkeha); puhkuseplaanid; elu ja kogemused; aastaajad ja ilm; linnakeskkond; vabaajategevused; kino.. Registreerimise tähtaeg 19.09.2019.

Hind: 320.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 17.12.2019; 4 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt. 29, S-327

Telefon: 640 9360

IELTS-eksami ettevalmistus

2019-09-24

IELTS-eksami formaadi tundmaõppimine. Eksami kuulamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami lugemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kirjutamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kõnelemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalike nõuannete saamine. Eksami sooritamise strateegiate praktiline kasutamine. Registreerimise tähtaeg 19.09.2019

Hind: 195.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 24.10.2019; 1.5 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt. 29, S-327

Telefon: 640 9360

Digivahendid õppejõu töös

2019-09-25

Eesmärk Tõsta teadlikkust ning tutvuda võimalustega, kuidas digivahendite abil õppetegevust kõrgkoolis rikastada. Registreerimise tähtaeg 23.09.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Tallina Ülikooli Terra hoone ruum T-415

Telefon: 5146385

Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I

2019-09-25

Eesmärk saada tuge tulemaks toime eesti keele kui teise keele õpetamisega, kujundada oma oskust analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja rühma meeskonnatööd vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse rühmas. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 25.09.2019 - 30.01.2020; 4 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes

2019-09-26

märk Õppida kogemusõppe kaudu looma ja juhtima lõimitud õppeprotsessi ning rakendama terviklikku teemapõhist metoodikat.  Registreerimise tähtaeg 26.03.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.09.2019 - 28.11.2019; 3 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks

2019-09-27

Koolituse eesmärk on õppida kasutama kunstidel põhinevaid lihtsaid töövõtteid, et toetada õpilaste hariduslike eesmärkide saavutamist.  Registreerimise tähtaeg 16.09.2019

Hind: 450.00 €
Kestus: 27.09.2019 - 10.01.2020; 6 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

2019-09-27

Eesmärk kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ning nende säilitamist töös ettetulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.  Registreerimise tähtaeg 23.09.2019

Hind: 70.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Telefon: 6409 456

Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates

2019-09-28

Eesmärk tutvuda treeninglindi kasutamisvõimalustega tantsutreeningul

Hind: 72.00 €
Kestus: 28.09.2019 - 29.09.2019; 8 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Korvpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

2019-09-28

Eesmärk Kujundada eriala teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli III taseme (abitreeneri) kutse omandamiseks. Luua eeldused korvpallurite kehalise ettevalmistuse ja individuaalse ründe- ja kaitsemängu tehnikaelementide omandamiseks ja õpetamiseks johtuvalt vanuseastmest. Toetada analüüsioskuste kujunemist käsitletud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu. Registreerimise tähtaeg 16.09.2019

Hind: 150.00 €
Kestus: 28.09.2019 - 14.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 5262974

Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum

2019-10-03

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta.  Eesmärk tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega ja analüüsida praktikaid ning reflekteerida oma kogemust kaasava hariduse kontekstis.

Hind: 0.00 €
Kestus: 03.10.2019 - 05.12.2019; 3 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Telefon: 6199477

I ja II koolisastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega

2019-10-04

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta.      Eesmärk saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 04.10.2019 - 21.02.2020; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Telefon: 6199477

Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel

2019-10-04

Kursuse eesmärk on saada ülevaade laste joonistamis-oskuse arengulisest kujunemisest, seda toetavatest ja piiravatest teguritest; joonistuste kasutamisest lastega kontakti loomise ja suhtluse hõlbustajana.  Registreerimise tähtaeg 16.09.2019    

Hind: 170.00 €
Kestus: 04.10.2019 - 21.11.2019; 1,5 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias

2019-10-05

Eesmärk tutvuda tänapäeva humanitaaria eri harude ja uute suundadega inimese ja keskkonna suhete filosoofias, ajaloos, keeltes, kirjanduses ja kultuurides mõtestamise kaudu.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6409369

Noorte osalus

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased Eesmärk kujundada mõistmine noorte osaluse olemusest, tasanditest, vormidest ja võimalustest; saada teada noorte arvamuse esindatuse tagamisest.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6409369

Rakenduspsühholoogia- vaadates tulevikku

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on huvitatud psühholoogiast. Eesmärk saada vajalikud teadmised algava täiskasvanueluga edukalt toimetulemiseks.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6409369

Ristmeedia – mis, miks ja kuidas

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud ristmeediast ja iseenda kui meediatarbija ja – sisu looja arendamisest. Eesmärk teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeediat kui eriala; saada aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli hooned

Telefon: 640 9369

Sisuloome ja bränding Youtubes

2019-10-05

Eesmärk kujundada baasteadmised youtube keskkonna võimalustest reklaamimaailmas. Sisu Youtube maastik üldiselt. Mina kui bränd, enesepeegeldus. Youtube kui platvorm, loo jutustamine. Kaamera, monteerimine - algteadmised   Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli hooned

Telefon: 640 9369

Sotsiaalsed trendid maailma hariduses

2019-10-05

Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased Eesmärk omandada teadmisi haridustrendidest ühiskonnas, sotsiaalsetest faktoritest hariduses ja elukestvast õppes (k.a täiskasvanuharidus); koostada ja esitada mikrotasandi sekkumisplaan meeskonnatööna eesmärgiga arendada koosloome- ning esitlusoskusi; saada aru muutuste protsessi loogikast. Kursusel antakse lisainfot Haridusteaduste instituudi kahe rahvusvahelise õppekava kohta ( „Educational Innovation and Leadership“ ja „Adult Education for Social Change“).  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli hooned

Telefon: 640 9369

Sotsioloogia algajatele

2019-10-05

Учащиеся гимназий и профессионально-технических училищ, которым интересно что происходит в обществе, кто желает и интересуется возможностью увидеть закономерности в функционировании общества и в отношениях между людьми; те, кто чувствует себя комфортно в русскоязычной среде – или, наоборот, хотят попробовать послушать лекции по социологии на русском языке.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP
Koht: Tallinna Ülikooli hooned

Telefon: 640 9369

Stsenaristika

2019-10-05

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 26.10.2019; 20 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6409 456

Kasutajakogemuse hindamise alused

2019-10-10

Registreerimise tähtaeg 07.10.2019  Eesmärk tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel

Hind: 750.00 €
Kestus: 10.10.2019 - 11.10.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool

Telefon: 6409428

Kuidas märgata ja arendada laste andeid?

2019-10-10

Eesmärk saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 10.10.2019 - 22.11.2019; 1 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

I ja II koolisastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega

2019-10-10

Sihtgrupp õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid, kes 1) tunnevad, et vajavad põhjalikumat ülevaadet hinnatavatest nähtustest; 2) on raskustes tulemuste kompleksse interpreteerimise ja kasutamisega. Eesmärk saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 10.10.2019 - 22.11.2019; 1 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Telefon: 6199477

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, I moodul koolitusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-10-11

Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning oskus nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil.   Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 11.10.2019 - 06.12.2019
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

2019-10-11

Eesmärk on täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades. Registreerimise tähtaeg 04.10.2019

Hind: 85.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 6391751

Keedutaigna valmistamine

2019-10-16

Eesmärk keedutaigna valmistamise tehnoloogia ning toodete vormimise õppimine.  Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391751

Montaaži (Adobe Premiere) kiirkursus

2019-10-16

Koolituse käigus õpib osaleja ise oma materjali kokku pannes montaaži põhitõed ja montaažiprogrammi põhilised tööriistad. Koolitusel tutvutakse montaažiprogrammiga Adobe Premiere. Täpsem info tulekul.  

Hind: 185.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199 908, 509 6692

Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

2019-10-17

Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 62.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 6391751

Õpetaja kui liider ja muutuste juht

2019-10-23

Eesmärk Mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas. Tasuta

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 03.12.2019; 2 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199523

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

2019-10-23

Koolituse eesmärk on kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist.  Registreerimise tähtaeg 20.10.2019    

Hind: 269.00 €
Kestus: 23.10.2019 - 04.12.2019; 1,5 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-412

Telefon: 6199 774

Kõne ja hääle treening

2019-10-24

Koolitusel tehakse praktilisi kõne-, hääle-, diktsiooni- ja artikulatsiooniharjutusi ning saadakse praktilisi näpunäiteid hääle optimaalseks kasutamiseks, hoidmiseks ja kaitsmiseks. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Registreerimise tähtaeg 17.10.2019

Hind: 114.00 €
Kestus: kell 13.00 - 16.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur

Telefon: 509 0216

Filmimine 8 mm filmilindile

2019-10-26

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 200.00 €
Kestus: 26.10.2019 - 27.10.2019; 1 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone

Telefon: 6199908

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-10-26

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 21.10.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

2019-10-26

Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu. Registreerimise tähtaeg 14.10.2019

Hind: 150.00 €
Kestus: 26.10.2019 - 03.11.2019; 3 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 5296112

Koolieelse lasteasutuse juhtimine

2019-10-30

Eesmärk õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel Registreerimise tähtaeg 25.10.2019

Hind: 890.00 €
Kestus: 30.10.2019 - 17.04.2020; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Fotograafia alused

2019-11-02

Eesmärk täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Hind: 180.00 €
Kestus: 02.11.2019 - 30.11.2019; 1 EAP
Koht: Narva mnt 27, Tallinna

Telefon: 6199908

Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

2019-11-06

Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi. Registreerimise tähtaeg: 30.10.2019.

Hind: 192.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Põhja-Euroopa

Telefon: 5090216

Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

2019-11-08

Eesmärk Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 01.11.2019

Hind: 85.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Helipilt

2019-11-08

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 6199 908, 509 6692

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-11-09

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 4.11.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

2019-11-12

Eesmärk tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Hind: 1020.00 €
Kestus: 12.11.2019 - 10.12.2019; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Kringlite valmistamine

2019-11-13

Eesmärk Kringli valmistamise tehnoloogia omandamine taigna valmistamisest toote küpsetamiseni. Registreerimise tähtaeg 11.11.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391751

Kasutajakogemuse hindamise alused

2019-11-14

Registreerimise tähtaeg 07.10.2019  Eesmärk tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel

Hind: 750.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 15.11.2019; 12 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool

Telefon: 6409428

Final Cut Pro X montaaž

2019-11-14

Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 16.11.2019
Koht: Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova

Telefon: 6199908

Ristmeedia turundus

2019-11-21

Koolituse eesmärk: Tutvuda ristmeedia praktiliste võimalustega, kuidas üles ehitada soovitud lugu, keskkonda ja inforuumi. Kuidas ristmeedia ja transmeedia sisu luua ja mõjustada inimesi. Koolitus pakub oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.- 22.11.2019; 20 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, NOVA hoone, Narva mnt 27

Telefon: 61 999 08
Email: katrin

Piparkoogid - taigen ja küpsetamine

2019-12-04

Eesmärk Kringli valmistamise tehnoloogia omandamine taigna valmistamisest toote küpsetamiseni. Registreerimise tähtaeg 02.12.2019

Hind: 30.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391751

Tantsu- ja liikumisteraapia omakogemus. II moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-12-07

Eesmärk Saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus  Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 07.12.2019 - 24.01.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757

Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

2019-12-07

Eesmärk osata lõimida robootikat nädala tegevustesse ja individuaalsetesse tegevustesse, arvestades lapsekeskse kasvatuse põhimõtteid.  Registreerimise tähtaeg 2.12.2019

Hind: 75.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 29

Telefon: 6199859

Mängu peidetud tantsud

2020-01-10

Eesmärk kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades erinevate tantsude baaselemente, klassikalise- ja loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg 03.01.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi Me loeme rakendamine klassis

2020-01-20

Eesmärk süvendada teadlikkust lugemisoskuse arengu toetamise võimalustest; kujundada oskused rakendada klassi/õpiabirühma õppetegevuses programmi „Me loeme“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 20.01.2020 - 30.11.2020: 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199 774

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad, II moodul koolitusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2020-01-23

  Eesmärk Saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning õppida neid kasutamas erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 200.00 €
Kestus: 23.01.2020 - 21.03.2020
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391757