Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool; T
Firma:
Tallinna Ülikool
Telefon:
372 619 9516, + 372 5212339
E-post:
koolitus@tlu.ee
Facebook: www.facebook.com/TLUkoolitused/

TLÜ Koolitus pakub avalikke koolitusi kõigile huvilistele ja tellimuskoolitusi organisatsioonidele.


TLÜ avalike koolituste info
 

Tallinna Ülikoolil on enam kui 40 aastat koolituskogemust. See teeb meist Eesti vanima ja ühe suurima täiendusõppe organisatsiooni. Igal aastal osaleb ülikooli erinevatel koolitustel enam kui 15 000 täiendusõppijat. Koolitusi pakutakse nii juhtidele ja spetsialistidele, erinevas vanuses noortele, õpetajatele, rahvusvahelistele tudengitele kui ka laiemale avalikkusele. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud akadeemia.


 
 
Kirjalik kommunikatsioon  Ärietikett  Tallinna Ülikooli koolitused  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  B1 inglise keel (Cambridge English: Preliminary)  Inglise keel  B2 inglise keel (Cambridge English: First)   C1 inglise keel (Cambridge English: Advanced)   IELTS ettevalmistuskursus  A1 vene keel (eesti keele baasil)  A2 vene kõnekeel (eesti keele baasil)  Vene keel  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  A1 saksa keel (eesti keele baasil)  Saksa keel  A1 hispaania keel (inglise keele baasil)  Hispaania keel  A1 itaalia kõnekeel (inglise keele baasil)  A1 prantsuse keel (eesti keele baasil)  Prantsuse keel  B1 eesti keel (vene ja inglise keele baasil)  Eesti keel  Eesti keel välismaalastele  Keeleõpe  Vene keele kursused  Vene keele koolitus  Õpetajate Akadeemia  Avalikud koolitused  Suve- ja talveülikool  Ülikoolid  Suve- ja talveülikool  Suveülikoolid  Õpilasakadeemia ja Laste Filmikool  Avatud õpe ja programm Aasta Ülikoolis  Tellimuskoolitused  Keraamika  Sissejuhatus keraamikasse  Temperament ja kooliedu  Õpetajate täiendkoolitus  Montaaž  Montaaź  Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes  Koolitused ja kursused noortele  Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad  Milleks on hea CIECA - Road User Education projekt  Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine  Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses  Lapsevanema koolitused  Beebide võimlemine  Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus  Mida peaks teadma alustav ettevõtja?  Ettevõtluskursused  Ettevõtte juhtimine  Juhtimine  Ärijuhtimine  Teadmisi Hiina toidukultuurist  Loovtekstiilid  Loovusringid  Käsitöökursused  Kirivööde kudumine  Kudumine  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Filmi- ja videokunst  Filmi- ja videomontaaži algkursus  Ettevalmistus BFM filmi erialale  Treeneri juhtimisstiil- vana kool või uued lähenemised  Emade ja laste kaitse  Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames  Astronoomia  Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades  Beebide ja väikelaste ujutamine  Treenerite III taseme spordi üldainete teooria  Treenerite koolitus ja täiendõpe  IELTS-eksami ettevalmistus  Isikuandmete kaitse tulevik praktikas  Kaasav haridus Soome kogemuse näitel  Kõne ja hääle treening  Kõnetreeningud  Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas  Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil  Probleemide lahendamine  Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius  Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis  Hüperaktiivne laps  Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal  Makramee põhi- ja erisõlmed  PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel  Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes  Võistluskogemusest- kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust?  Andekas laps tavakoolis ja alasooritus  Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias  Käitumisraskustega laps lasteaias  Rasked kõnelused lapsevanemaga  Foto teraapiline kasutamine  Kangakudumine  Praktiline kunstiteraapia  Tervisekoolitused  Tervis  Dokumentaalfilm ja ulmefilm  Helipilt  Ärietiketi koolitus  Ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel  Esinemine 

KOOLITUSKALENDER

Haridusgerontoloogia ja geragoogika

2020-02-20

Eesmärk mõista vanemaealiste õppimise eripära ja osata seda toetada; kujundada valmisolek vanemaealiste õppe korraldamiseks kogukonnas, töökeskkonnas ja hariduslikus keskkonnas.  Registreerimise tähtaeg 17.02.2020

Hind: 240.00 €
Kestus: 20.02.2020 - 20.06.2020; 6 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Telefon: 6199859

Nutikas lapsevanem väikelastega digimaailmas

2020-02-20

Eesmärk saada vajalikku teavet, praktilisi näiteid ja soovitusi, kuidas olla nutikas lapsevanem ja toetada lapse digitehnoloogia kasutamist ning korrastada kogu pere digiharjumusi.

Hind: 60.00 €
Kestus: 20.02.2020 - 14.05.2020; 20 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates

2020-02-29

Eesmärk tutvuda treeninglindi kasutamisvõimalustega tantsutreeningul

Hind: 72.00 €
Kestus: 29.02.2020 - 01.03.2020; 8 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Digivahendid õppeprotsessis I kooliastmes - lapsed liikuma!

2020-03-03

Eesmärk teada ja osata kasutada digivahendeid liikumishetkede läbiviimiseks õppetöös.  Registreerimise tähtaeg 21.02.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 03.03.2020 - 31.03.2020; 1 EAP
Koht: Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Telefon: 4720243

Fototöötluse põhialused Affinity Photo tarkvaraga

2020-03-04

Eesmärk saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.  Registreerimise tähtaeg 25.02.2020

Hind: 120.00 €
Kestus: 04.03.2020 - 25.03.2020; 24 ak.t.
Koht: Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Telefon: 4720243

Klaveri algõpetus

2020-03-04

Eesmärk arendada loomingulist väljendusoskust klaverimängu kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus.

Hind: 300.00 €
Kestus: 04.03.2020 - 20.05.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: (+372) 6199 908, (+372) 509 6692

Treener - sportlane suhe - kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

2020-03-05

Eesmärk laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 02.03.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Maalikunsti algõpe

2020-03-06

Eesmärk tutvuda maalikunsti põhitõdedega; omandada lihtsamad maalitehnilised oskused maali- ja kompositsiooniülesannete täitmise abil; tundma õppida enimtuntud maalistiile. 

Hind: 200.00 €
Kestus: 06.03.2020 - 05.06.2020; 1 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Telefon: 6199908

Fotograafia alused

2020-03-07

Eesmärk täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.

Hind: 250.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 25.04.2020; 1 EAP
Koht: Narva mnt 27, Tallinna

Telefon: 6199908

Beebide ujumisõpetus

2020-03-07

Eesmärk saada ülevaade beebide ujumisõpetuse põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.  Registreerimise tähtaeg 03.03.2020

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Funktsionaalne keha improvisatsioonis

2020-03-07

Eesmärk kujundada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi funktsionaalsest treeningust ning treeningu põhimõtete rakendamisest liikumise improvisatsiooni.

Hind: 72.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 08.03.2020; 8 ak.t.
Koht: BFM Vita maja, Narva mnt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Ettevalmistus BFM filmi erialale

2020-03-07

Eesmärk saada esmaseid teadmisi filmi erialast ja sisseastumiseksamitest; teada saada filmist, meediast ja ristmeediast ja hakata paremini mõistma nende erinevusi.

Hind: 65.00 €
Kestus: 07.03.2020 - 21.03.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Terve õpetaja, terve laps

2020-03-09

Eesmärk kujundada teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivse kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist; arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise, refleksiooni ning õpilaste üldpädevuste kujundamise oskust.  Registreerimise tähtaeg 02.03.2020. Tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09.03.2020 - 23.04.2020; 18 ak.t.
Koht: Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Telefon: 4720243

Ettevõtlusõppe korraldamine koolis (Ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi I moodul)

2020-03-11

Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab ülevaadet ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse kujundamise alustest ja korraldamise põhimõtetest koolis. Sissejuhatav mooduli esimesel päeval tutvustatakse ettevõtluspädevuse mudelit ja avatakse õppekorralduse tausta üldiselt ning teisel päeval tööriistu ning võtteid õpetajate kaasamiseks ettevõtlusõppe protsessi (meeskondade juhtimine, mentorlus jne).

Hind: 0.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 12.03.2020; 1 EAP
Koht: Tallinna Ülikool

Telefon: 6199516

Loovaks lasteaiaõpetajaks arenemine vene keeles

2020-03-11

Eesmärk kujundada baasoskused, hoiakud ja valmisolek lapse arengu järjepidevaks toetamiseks ja huvi, loovuse, enesekindluse äratamiseks, usaldades last tema vajaduste ja tunnete osas ning jättes ruumi vastutuse võtmiseks. 

Hind: 710.00 €
Kestus: 11.03.2020 - 28.08.2020; 7 EAP
Koht: Tallinna Ülikool

Telefon: 53428566

Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

2020-03-13

Eesmärk saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.  Registreerimise tähtaeg 06.03.2020

Hind: 65.00 €
Kestus: 5 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Somaatiline lähenemine- liikumismustrite kokkumäng ja esmase kiindumussuhte toetamine esimesel eluaastal

2020-03-13

Eesmärk saada algteadmised ja -oskused varajaste liikumisharjumuste äratundmiseks ning toetada esmast kiindumussuhet võtetega, mis lähtuvad lapse loomupärasest uudishimust ja huvist.  Registreerimise tähtaeg 03.03.2020

Hind: 150.00 €
Kestus: 13.03.2020 - 28.03.2020; 2 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Filmianalüüs

2020-03-14

Koolituse eesmärk on arendada filmi nn kirjaoskust (film literacy), pakkuda sõnavara ja vahendeid mängufilmi süvitsi tundmaõppimiseks.  

Hind: 216.00 €
Kestus: 14.03.2020 - 21.03.2020; 1 EAP
Koht: Narva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon: 6199 908, 509 6692

Ülevaade psühhoteraapiatest

2020-03-14

Eesmärk kujundada teadmised psühhoanalüütilise psühhoteraapia erinevatest teooriatest ja kliinilistest rakendustest; saada ülevaade kognitiiv-käitumisteraapiast, põhilistest meetoditest ja rakendusvaldkondadest.  Registreerimise tähtaeg 02.03.2020

Hind: 184.00 €
Kestus: 14.03.2020 - 05.04.2020; 4 EAP
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6391752

Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga

2020-03-14

Osaleja saab teadmised eelkooliealiste laste ujumise algõppe põhialustest ja omab praktilist mängulist harjutusvara. Registreerimise tähtaeg 03.03.2020.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00-16:00; 7 ak.t.
Koht: Rocca al Mare Kool, Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinn

Telefon: 6391751

Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

2020-03-20

Eesmärk Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.  Registreerimise tähtaeg   16.03.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 639 1751

Stsenaristika

2020-03-26

Ülevaade filmi valmimiskäigust. Loojutustamise ja filmidramaturgia põhialused, filmi väljendusvahendid. Lühifilmi vaatamine ja analüüs. Töö karakteriga ja filmisüžee loomine. Teooria ja näited: karakter, konflikt, süžee, struktuur. Karakteri ja konflikti väljendamine filmis. Filmisüžee arendamine. Stseeni kirjutamine: tegelane, konflikt ja stseeni ülesehitus.

Hind: 240.00 €
Kestus: 26.03.2020 - 07.05.2020; 20 ak.t.
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6409 456

Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks

2020-03-26

Osaleja saab praktilisele mudelile töös ATH-ga lastega toetudes võimaluse kogeda TLT meetodeid ja tehnikaid. Registreerimise tähtaeg 17.03.2020

Hind: 115.00 €
Kestus: 26.03.2020 - 09.04.2020; 1 EAP
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 6391752

Alustame algusest – emakeele osaoskuste õpe 1. klassis

2020-03-31

Eesmärk Õppida kogemusõppe kaudu looma ja juhtima lõimitud õppeprotsessi, kus keskmeks on emakeele osaoskuste õpetamine 1. klassis, sidudes õpet käelise tegevuse, muusika, kunsti, liikumise ja matemaatikaga, et toetada õpilaste õppimist.

Hind: 590.00 €
Kestus: 31.03.2020 - 12.06.2020; 3 EAP
Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Telefon: 6199523

Pühadetoite munast ja kohupiimast

2020-04-01

Eesmärk osata valmistada kevadpühadele iseloomulikke kohupiima- ja munatoite.  Registreerimise tähtaeg 27.03.2020

Hind: 32.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Räägu 49

Telefon: 6199523

Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes

2020-04-03

Eesmärk täiendada teadmiste pagasit esimese kooliastme kehalise kasvatuse ja liikumistundide lõimimisest ning läbiviimisest liikumismängude ja harjutusvaraga.      Registreerimise tähtaeg 30.03.2020

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Räägu 49, Tallinn

Telefon: 639 1751

Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

2020-04-15

Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi. Registreerimise tähtaeg: 8. aprill 2020

Hind: 192.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Põhja-Euroopa

Telefon: 5090216

Helipilt

2020-04-24

Koolitus annab ülevaate kuidas jutustatakse filmilugu helide abil. Näha saab põnevaid ja iseloomulikke helidega kujundatud lõike linateostest. Osalejad saavad ülevaate filmiheli valmimise peamistest etappidest. 

Hind: 175.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn, Narva mnt 27

Telefon: 6199 908, 509 6692

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

2020-04-28

Eesmärk tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.

Hind: 1020.00 €
Kestus: 28.04.2020 - 26.05.2020; 1 EAP
Koht: BFM, Narva nt.27, Tallinn

Telefon: 6199908

Final Cut Pro X montaaž

2020-05-14

Eesmärk saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Hind: 500.00 €
Kestus: 14.05.2020 - 16.05.2020
Koht: Narva mnt 27, Tallinn, BFMi hoone Nova

Telefon: 6199908

Kõne ja hääle treening

2020-05-20

Koolitusel tehakse praktilisi kõne-, hääle-, diktsiooni- ja artikulatsiooniharjutusi ning saadakse praktilisi näpunäiteid hääle optimaalseks kasutamiseks, hoidmiseks ja kaitsmiseks. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Registreerimise tähtaeg 13. mai 2020.

Hind: 114.00 €
Kestus: kell 13.00-16.15; 4 ak.t.
Koht: Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur

Telefon: 509 0216

Kirjeldustõlge - visuaalsuse vahendaja

2020-09-26

Kursuse eesmärk on teostada hea tava live-kirjeldustõlge täispikale mängufilmile, teatri-etendusele, tantsu-etendusele, kontsertile, muuseumi ekskursioonile või spordivõistlusele.  

Hind: 600.00 €
Kestus: 26.09.2020 - 29.11.2020; 3 EAP
Koht: Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool

Telefon: 6199 908, 509 6692