Töökaitse OÜ

Töökaitse OÜ
Firma:
Töökaitse OÜ
Telefon:
55608711
Koduleht:
www.tookaitse.com
 


TÖÖKAITSE OÜ teenused aitavad Teil edendada oma äri:
 
Täites seadusandluse nõudeid
 
Tagades jätkusuutlikuse, töötajate tööheaolu ja tootlikkuse näitajate tõusu
 
Hoides kokku raha, aega, inimressursse
 
Töökeel: eesti-, vene-, inglise keel.
 
Firma on asutatud 2014. aastal ja registreeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse pakkujana ning sotsiaalministeeriumi registris töökeskkonnaalase koolitusega tegeleva ettevõttena.

MEIE EESMÄRGIKS ANDA PRAKTILISI TEADMISI TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE SEADUSANDLUSE RAKENDAMISEST ETTEVÕTTES NING AIDATA TAGADA TÖÖTAJATELE OHUTUSE JA TÖÖHEAOLU TÄITES TÖÖINSPEKTSIOONI NÕUDED ANTUD VALDKONNAS.


Valdkond, tegevusala: Töötervishoiuteenus
 
 
Meie teenused:

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA TEGEVUSKAVA TERVISERISKIDE VÄHENDAMISEKS
 • Riskianalüüsi aluseks on Töötervishoiu  ja  Tööohutuse  Seadus  ja Eesti  Vabariigi  töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid
 • Riskianalüüsi eesmärgiks töökeskkonna ohutegurite ja nende  mõju töötajate tervisele välja selgitamine, hindamine ja riskitaseme määramine erinevate meetodite abil
 • Riskianalüüs on aluseks isikukaitsevahendite ja ohumärguannete valimiseks, tervisekontrolli suunamiseks, sisekontrolli korraldamiseks
 • Tegevuskavas antakse soovituse ülemäärase riskitasemega ohutegurite vältimiseks   või mõju vähendamiseks, valitakse efektiivsemad meetmed tööohutuse parandamiseks ja töötajate tervise säilitamiseks.

TÖÖKESKKONNA SISEAUDIIT        
 • Ettevõtte töökeskkonna ja töökeskkonnaalaste dokumentide asjakohasus ja  vastavus  seadusandlusele

TÖÖKESKKONNA PARAMEETRITE MÕÕTMISED
 • Töökeskkonna riskianalüüsi lahutamatu osa, mis võimaldab anda objektiivse  hinnangu töökeskkonna ohutegurile ja võimalikult täpselt määrata riskitase

DOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE   
   
 • Ettevõtte põhised juhendid töötajate sissejuhatava-,  esmajuhendamise, väljaõpe  ja täiendjuhendamise jaoks: ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate  töövahendite kohta, tule- ja elektriohutusjuhend, töökorralduse reeglid,  isikukaitsevahendite kasutamise kord, kemikaalide käitlemise kord, töökeskkonna  sisekontrolli kord jm

TÖÖANDJATE NÕUSTAMINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE KÜSIMUSTES
 • Töökorraldus
 • Tööohutuskultuur, organisatsiooni käitumine ja eetika
 • Töötajate töövõime määramine ja töökindlusnäitajate analüüs
 • Investeerimine tööohutusse
 • Tervise edendamine töökohal
 • Ettevõtte töökeskkonnaalane juhtimine, efektiivsuse ja tootlikkuse näitajate  tõstmine
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
 • Riskide vähendamise ja ennetamismeetodid
 • Ühiskaitsevahendite ja isikukaitsevahendite valik
 • Töötaja tervisekontrolli vajaduse määramine
 • Töövahendite valik
 • Riikliku järelevalve läbimine või riikliku järelevalve käigus koostatud   dokumentide ja esitatud nõuete selgitus (täitmise ja vaidlustamise võimalused)

TÖÖKOHA ERGONOOMIKA ANALÜÜS JA ERGODISAIN 

 • Töökeskkonna projekteerimine ja töökoha ergonoomiline kujundamine
 • Töökeskkonna ergonoomika analüüs ja töötingimuste parandamise võimalused
 • Töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele; tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi; tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel.

TÖÖKESKKONNA JUHTIMINE JA TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS
 • Töötervishoiu ja tööohutuse inseneri abi seadusandlusele vastava, ohutu,  töötajatest hooliva ja jätkusuutliku töökeskkonna loomisel
 • Ettevõtte töökeskkonnaalase juhimissüsteemi loomine
 • Süstemaatiline sisekontrolli läbiviimine
 • Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine või uuendamine
 • Töötajate juhendamine
 • Tööinspektsiooniga suhtlemine
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Üld- ja Isikukaitsevahendite valik, tagamine ja arvestuse pidamine
 • jm

TÖÖPSÜHHOLOOGIA- JA TÖÖHÜGIEENITEENUSED
 • tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks
 • tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamisel või vältimisel ving töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel, isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED
 • Töökeskkonnaalased koolitused TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIDELE, -VOLINIKELE ning NÕUKOGU LIIKMETELE (välja- ja täiendõpe)
 • Koolitused esmaabiandjale (välja- ja täiendõpe)
 • Sisekoolitused Sinu ettevõttele vajalikel teemadel ja sobiva kestvusega keskendudes praktiliste teadmiste andmisel  vastavalt sinu ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele.

MEIE KOOLITUSED:
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine) 
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8, 6 ja 4-tunnine)
 • Töökeskkonnaspetsialistide väljaõpe (80-tunnine)
Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

 • Esmaabiandjate väljaõpe (16-tunnine)*
 • Esmaabiandjate täiendõpe (8-tunnine)
Sihtrühm: Tööandja poolt määratud esmaabiandja
 

MUUD TÄIENDKOOLITUSED:
 • Töökeskkonnaalase juhtimissüsteemi loomine ettevõttes
 • Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine (käskkirjad ja kokkulepped, sissejuhatav juhend, ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta, sisekontrolli kord, kemikaalide käitlemise kord, isikukaitsevahendite kasutamise kord jm)
 • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine. Tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja vältimiseks
 • Töökeskkonna ohutegurid. Ohutegurite tervisemõju ja ennetamismeetodid
 • Tööõnnetused ja Kutsehaigused. Teatamine, registreerimine, uurimine
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Töötamiskoha ergonoomika
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • Terviseedendus töötamiskohal
 • Isikukaitsevahendite valik ja arvestus
 • Kemikaalide käitlemine ettevõttes
 • Müra mõju töötaja tervisele
 • jm.
KORRALDAME KA ETTEVÕTTE SISESED KOOLITUSED: TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI, -VOLINIKU,-NÕUKOGU LIIKMETE VÄLJA- JA TÄIENDÕPET; ETTEVÕTTE TÖÖTAJATE OHUTUSALASED JUHENDAMISED, TÄIENDJUHENDAMISED JA VÄLJAÕPE VASTAVALT TEIE SOOVILE
 
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Tööõigus  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkond ja tööohutus  Töökeskkonna riskianalüüs  Töökeskkonna riskianalüüs  Tööalased kursused  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Töökaitse koolitus  Töötervishoiualane täiendkoolitus  Riskianalüüsi praktiline koostamine  Tööohutuseseaduse muudatused  Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus  Euroopa tööohutuskaart (European Occupational Safety Card)  Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus  Töökeskkonna täiendkoolitus   Töökeskkonna täiendkoolitus   Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele  Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes  Riskianalüüs koolitused  Töökeskkonnaspetsialisti täiendõpe  Tööohutuspassi koolitus  Töökorralduse analüüs  Töökaitse spetsialist ja volinik  Töötervishoiu- ja tööohutuse kursus  Ehitusplatsi töötervishoid ja tööohutus  Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend  Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele  Euroopa tööohutuspassi koolitus  Sissejuhatus riskianalüüsi   Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine  Tööst tulenevad haigused ja praktiline ergonoomika  Töökaitse OÜ  Kemikaalid ja nende käitlmine ettevõtte  Töö- ja ogranisatsioonipsühholoogia  Töötajate töövõime ja terviseedendamine ettevõttes  Töökoha projekteerimine  Ehitusprojektide vastavus TTOS nõuetele kindlaks määramine