Six Apples Finance

Six Apples Finance
Firma:
Six Apples Finance
Telefon:
+372 517 2038
Facebook: www.facebook.com/SIX-APPLES-FINANCEAeg-ajalt on mõistlik korraldada ettevõtte juhtidele, keskastmejuhtidele, ostuinimestele, müügiinimestele, kaupluste juhatjatele ühtseid finantskoolitusi.
 
Milleks korraldada töötajatele finantskoolitust?
 
Sest firmaisesed finantskoolitused aitavad:
 
Ettevõtte töötajal paremini mõista oma töö panust ja tulemusi ning firma kui terviku funktsioneerimist. 
 
Paremini mõista eelarve vajalikkust ja parandada oskust tegelike tulemusi eelarvega võrrelda ning erinevusi mõtestada. Eelarve koolitused aitavad vähendada ka sageli esinevat vastumeelsust eelarvestusprotsessi vasu.
 
Saada teada millist infot annavad erinevad finantsaruanded.
 
Leida vastused küsimustele:
 • Mis on efektiivsus? Mis on kasumlikkus? Kuidas saab töötaja neid mõjutada?
 •  
 • Mida tähendab omahind? Kuidas arvutada omahinda tootele, töötunnile või tellimusele?
 •  
 • Mida arvestada kasumliku hinna kujundamise juures?
 •  
 • Kuidas hinnalandused mõjutavad kasumit?
 
 • Äriplaneerimine ja finantseerimine. Äriplaani koostamine.
 • Eelarvestamine ja eelarvete täitmise analüüs.
 • Finantsaruannete analüüs. Mida juht peab teadma?
 • Käibekapitali juhtimine ja lühiajaline finantsplaneerimine.
 • Kuluarvestus ja hinnakujundus.
 • Koolitusi viime läbi ka vene ja inglise keeles!
 
Miks eelistada Six Apples OÜ poolt pakutavaid koolitusi?
 • Koostame koolitusprogrammi just nii, nagu Teile sobib, lähtudes Teie ettevõtte spetsiifikast.
 • Koolitused on äärmiselt rakenduslikud.
 • Õppekava on lihtne, haarav ja loogiline ning räägitud kõigile arusaadavas keeles.
 • Koolitustel on mõistlik hind.
 • Lektor on õppejõud ja suurte kogemustega praktik.
 • Meil on aktiivõpe: arutelud, grupitööd, praktiliste näidete läbitegemine MS Excelis ettevalmistatud põhjadel.

Teenused mida pakume:


FIRMASISESED GRUPIKOOLITUSED

 
Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et muuta oma ettevõte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks. See on hea võimalus, kus näiteks ettevõtte müügijuht, ostujuht, tegevjuht, tootmisjuht, kaupluse juhatajad ja finantsinimesed mõtestavad üheskoos lahti oma ettevõtete kulusüsteemi, kulude käitumise ja leiavad võimaluse ka kulude juhtimiseks. Saab läbi mõelda, kuidas teie kuluarvestussüsteem täna toimib ja kuidas seda edasi arendada. Teeme arvutusi tasuvuspunti leidmiseks ja vaatame kuidas müügihinna või kulu muutused mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Osalejatega koos tehakse läbi palju praktilisi näiteid ja ülesandeid. Saab koos kolleegidega läbi mõelda oma ettevõtte kuluarvestuse ja hinnakujunduse loogika. Lisaks antakse nõuandeid omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks organisatsioonis.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised omahinna ja kuluarvestuse meetoditest,
põhimõtetest ja tehnikatest.
 
Õppepäeva tulemusena ettevõtte võtmetöötajad:
 • mõistavad omahinna arvutuse aluseid;
 • suudavad hinnata kulude muutuste mõju ettevõtte kasumlikkusele;
 • mõistavad, kuidas hinnata müügihinna muutuste, näiteks allahindluste mõju ettevõtte
 • kasumlikkusele;
 • valdavad hinnakujunduse loogikat.
   
Teemad:
 • Kulude liigitamine – otsesed ja kaudsed kulud, muutuvad ja püsivad kulud.
 • Juhtimisotsustega seotud kulud. Kuidas juhtimisotsused mõjutavad kulusid?
 • Toote/teenuse omahinna arvestuse meetodid ja võimalused.
 • Üldkulude jaotamine toodetele, tellimustele, projektidele.
 • „Kulud pluss“ hinnakujunduse meetod.
 • Hinnakujunduse turunduslikud aspektid.
 • Tasuvuspunki leidmine – müügihinna ja kulude muutumise mõju tasuvusele ja ärikasumile


Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos mõelda läbi oma ettevõtte eelarvesüsteem, kuidas see täna toimib ja selle parendamise võimalused. See on hea võimalus, kus näiteks ettevõtte müügijuht, ostujuht, tegevjuht, tootmisjuht, kaupluse juhatajad ja finantsinimesed mõtestavad üheskoos lahti oma ettevõtete eelarvesüsteemi, selle vajalikkuse ja rolli ettevõtte juhtimises.
Paljudes ettevõttes on töötajate suhtumine eelarvestamisse tõrjuv või isegi vastumeelne. Ühine õppepäev aitab ühtlustada eelarvestusprotsessis osalevate töötajate arusaamist eelarve vajalikkusest ja vähendada vastumeelsust. Osalejatega koos tehakse läbi palju praktilisi näiteid ja ülesandeid.
Koolitus sobib nii nendele ettevõtetele, kus eelarvesüsteem on kasutusele võetud, aga ka neile, kus eelarvestust alles kavatsetakse juurutada. Eelarvestuse alast õppepäeva on mõistlik kombineerida finantsanalüüsi õppepäevaga, nii saab veelgi terviklikuma vaate nii eelarve koostamise kui ka eelarvestatud ja tegelike näitajate analüüsimise kohta.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised eelarve rollist, selle koostamisest ning
tõsta töötajate motivatsiooni eelarveprotsessis osalemiseks.
 
Õppepäeva tulemusena ettevõtte võtmetöötajad:
 • mõistavad eelarve rolli ettevõtte tulemuslikus juhtimisprotsessis,
 • on värskendada ja ühtlustanud eelarvestamise alaseid baasteadmisi ;
 • on lahti mõtestanud olulisemaid tegevusi eelarvestusprotsessis.
 
Teemad:
 • Eelarvestamise olemus ja roll ettevõtte edukas juhtimises
 • Eelarve kui võimas juhtimisvahend.
 • Riskide hindamine ja kajastamine eelarves.
 • Müügieelarvete koostamine
 • Allahindluse ja müügimahu seosed
 • Kulude eelarvestus
 • Koondplaani koostamine

Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos õppida analüüsima ettevõtte tulemusi. Õpime lugema ja mõistma peamisi finantsaruandeid. Vaatame praktiliste näidete abil kuidas tehingud mõjutavad finantsaruandeid ja tulemusi. Saame teada, kuidas mõõta ettevõtte efektiivsust, rentaablust ja

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised finantsanalüüsist ning arendada oskust mõista peamisi finantsaruandeid - kasumiaruannet, bilanssi, rahavooaruannet.
 
Õppepäeva tulemusena on ettevõtte võtmetöötajad:
 • on teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi rakendamisest ettevõtte juhtimises;
 • on läbi viinud ettevõtte finantsanalüüsi lähtuvalt aastaaruannetest;
 • mõistnud rentaabluse, efektiivsuse ja likviidsuse olemust ning läbi mõelnud, mida
 • saab tema teha nende näitajate tõstmiseks.
   
Teemad:
 • Peamiste finantsaruannete (bilansi, kasumiaruande, rahavooaruande) olemus.
 • Finantstaruannete analüüsi meetodid.
 • Muutuste analüüs.
 • Struktuuranalüüs.
 • Trendianalüüs.
 • Efektiivsuse, rentaabluse ja efektiivsuse analüüs rahandussuhtarvude abil.

Põhjalik ja praktiline koolitus on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos analüüsida ettevõtte ärikeskkonda ning ettevõtet ennast seest poolt. Mõtleme koos läbi kuidas märgata ärikeskkonnast tulenevaid mõjutegureid ning parandada oma strateegiat kasutades ära väliseid võimalusi ja vähendada ohtude kahjulike mõjusid.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised ärikeskkonna analüüsist ning ettevõtte siseanalüüsist.
 
Õppepäeva tulemusena on ettevõtte võtmetöötajad:
 • on teadvustanud ärianalüüsi rolli ettevõtte juhtimises;
 • on läbi mõelnud, kuidas erinevad väliskeskkonna tegurid mõjutavad ettevõtet;
 • teab, kuidas läbi viia ärivaldkonna, turu ja konkurentsianalüüsi;
 • on läbi mõelnud ettevõtte nõrkused, tugevused, ohud ja võimalused
 • teab, kuidas läheb ettevõttel võrreldes teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega.

Teemad:
 • Makrokeskkonna analüüs: poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite
 • mõju ettevõtte toimimisele ja tulemustele. PESTLE test.
 • Mikrokeskkonna analüüs: valdkonna, turu, konkurendi- ja tarnijate analüüs.
 • Ettevõtte siseanalüüs: tooteanalüüs, personalianalüüs, protsessianalüüs, finantsanalüüs.
 • SWOT analüüs.
 
Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Majandus  Finantsjuhtimine  Finantskonsultatsioonid  Majandusarvestus  Finantsplaneerimine  Finantsanalüüs  Finantskursus juhile    Sisekoolitused  Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  Majandus  Finantsteenused  Avalikud koolitused    Kuluarvestus  Mittefinantsjuhtide koolitus  Investeeringute eelarvestamine  Investeerimine  Investeeringute tasuvus  Eelarvestamine  Investeeringute juhtimine  Investeerimiskoolitus  Väikeettevõtte finantseerimisviisid  Inga Stelmak  Hinnakujundus  Finantsalased baasteadmiesd juhile  Äriplaneerimine  Finantseerimine  Rahatund  Käibekapitali juhtimine  Finantsjuhtimise alused  Aruanded    Six Apples Finance  Äriplaneerimine ja finantseerimine  Eelarvestamine ja eelarvete täitmise analüüs  Kuluarvestus ja hinnakujundus 

KOOLITUSKALENDER

Ettevõtte finantsanalüüsi õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-11-19

Teemad: Peamiste finantsaruannete (bilansi, kasumiaruande, rahavooaruande) olemus.  Finantstaruannete analüüsi meetodid. Muutuste analüüs.  Struktuuranalüüs.  Trendianalüüs.  Efektiivsuse, rentaabluse ja efektiivsuse analüüs rahandussuhtarvude abil jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kahepäevane koolitus - Ettevõtte ärikeskkonna ja siseanalüüs - firmasisene grupikoolitus

2019-11-20

Praktiline koolitus erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos analüüsida ettevõtte ärikeskkonda ning ettevõtet ennast.  Mõtleme läbi kuidas märgata ärikeskkonnast tulenevaid tegureid ning parandada oma strateegiat kasutades ära väliseid võimalusi ja vähendades ohtude mõjusid.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-11-21

Ettevõttesisene rühmakoolitus, mille eesmärgiks on anda omahinna arvutamiseks ja kulude analüüsimiseks ning juhtimiseks vajalikud teadmised.  Teemad: Juhtimisotsustega seotud kulud. Omahinna arvestuse meetodid ja võimalused.  Kulude prognoosimine. Allahindluste ja kulude vahelised seoses. Tasuvuspunkti leidmine. Hinnakujundus.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Eelarvestamise õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-11-22

Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos mõelda läbi oma ettevõtte eelarvesüsteem, kuidas see täna toimib ja selle parendamise võimalused.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Ettevõtte finantsanalüüsi õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-03

Teemad: Peamiste finantsaruannete (bilansi, kasumiaruande, rahavooaruande) olemus.  Finantstaruannete analüüsi meetodid. Muutuste analüüs.  Struktuuranalüüs.  Trendianalüüs.  Efektiivsuse, rentaabluse ja efektiivsuse analüüs rahandussuhtarvude abil jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kahepäevane koolitus - Ettevõtte ärikeskkonna ja siseanalüüs - firmasisene grupikoolitus

2019-12-04

Teemad: Makrokeskkonna analüüs: poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite mõju ettevõtte toimimisele ja tulemustele. PESTLE test.  Mikrokeskkonna analüüs: valdkonna, turu, konkurendi- ja tarnijate analüüs.  Ettevõtte siseanalüüs: tooteanalüüs, personalianalüüs, protsessianalüüs, finantsanalüüs.  SWOT analüüs.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-05

Ettevõttesisene rühmakoolitus, mille eesmärgiks on anda omahinna arvutamiseks ja kulude analüüsimiseks ning juhtimiseks vajalikud teadmised.  Teemad: Juhtimisotsustega seotud kulud. Omahinna arvestuse meetodid ja võimalused.  Kulude prognoosimine. Allahindluste ja kulude vahelised seoses. Tasuvuspunkti leidmine. Hinnakujundus.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Eelarvestamise õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-06

Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos mõelda läbi oma ettevõtte eelarvesüsteem, kuidas see täna toimib ja selle parendamise võimalused.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Ettevõtte finantsanalüüsi õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-17

Teemad: Peamiste finantsaruannete (bilansi, kasumiaruande, rahavooaruande) olemus.  Finantstaruannete analüüsi meetodid. Muutuste analüüs.  Struktuuranalüüs.  Trendianalüüs.  Efektiivsuse, rentaabluse ja efektiivsuse analüüs rahandussuhtarvude abil jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kahepäevane koolitus - Ettevõtte ärikeskkonna ja siseanalüüs - firmasisene grupikoolitus

2019-12-18

Teemad: Makrokeskkonna analüüs: poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite mõju ettevõtte toimimisele ja tulemustele. PESTLE test.  Mikrokeskkonna analüüs: valdkonna, turu, konkurendi- ja tarnijate analüüs.  Ettevõtte siseanalüüs: tooteanalüüs, personalianalüüs, protsessianalüüs, finantsanalüüs.  SWOT analüüs.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-19

Ettevõttesisene rühmakoolitus, mille eesmärgiks on anda omahinna arvutamiseks ja kulude analüüsimiseks ning juhtimiseks vajalikud teadmised.  Teemad: Juhtimisotsustega seotud kulud. Omahinna arvestuse meetodid ja võimalused.  Kulude prognoosimine. Allahindluste ja kulude vahelised seoses. Tasuvuspunkti leidmine. Hinnakujundus.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038

Eelarvestamise õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-12-20

Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos mõelda läbi oma ettevõtte eelarvesüsteem, kuidas see täna toimib ja selle parendamise võimalused.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele
Koht: kliendile sobivas kohas

Telefon: +372 517 2038