Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus O
Firma:
Preismann Koolitus OÜ
Telefon:
646 0002
Koduleht:
www.preismann.ee
Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Oleme seadnud oma  prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris.

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, mh advokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitusseminaridel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad seminaride käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis, juhtimis- ning kirjakeele alastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus, ametitekstide koostamine, netikett jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.
Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Haldusõigus  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Lepinguõigus  Maaõigus  Tsiviilõigus  Tööõigus  Võlaõigus  Välisõigusabi  Õigus  Õigusdokumentide koostamine  Äriõigus  Tööseadusandluse koolitus  Konsultatsioonid  Majandusõiguse koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalik haldus  Perekonnaõigus  Pärimisõigus  Õigusteabe koolitused  Rahvusvahelise ärijuhtimise õigussuhted  Preismann Koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Uut ja praktilist äriühinguõiguses

2020-09-16

Eesmärk: käsitleda aktuaalset praktikat seoses enamlevinud ühinguõiguslike vaidlustega ja pakkuda õiguslikke lahendusi vaidluste vältimiseks. Tuuakse praktilisi elulisi näiteid, sh Riigikohtu värskemast praktikast, käsitletakse tsiviilkohtu- ning täitemenetluslikke võimalusi ühinguõiguslikes vaidlustes.Samuti selgitatakse, kas ühinguõiguse revisjoniga valminud eelnõuga seoses võiks oodata praktika muutumist.

Hind: 129.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Koht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

Telefon: 646 0002

Korrakaitseline haldusmenetlus - riiklik järelevalve, ettekirjutus ja haldussund

2020-09-17

Eesmärk: Käsitleda mitmeid praktilisi näiteid ja probleeme nii riigiasutuste kui ka kohalike omavalitsuste järelevalvepraktikast, sh uuemast kohtupraktikast Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Koht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn)

Telefon: 6 311 918

UUT JA PRAKTILIST VÕLAÕIGUSES

2020-09-29

Teemakava täpsustamisel. Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Hind: 129.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Koht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn)

Telefon: 6 311 918

Töövõtuleping

2020-10-14

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Koht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

Telefon: 6 460 002

TEHINGUTE SH JURIIDILISE ISIKU OTSUSE TÜHISUS

2020-10-15

Eesmärk: Käsitleda tehingute ja juriidilise isiku organite otsuste tühisusega seotud praktilisi probleeme arvestades uuemat Riigikohtu praktikat. Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt.

Hind: 129.00 €
Kestus: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Koht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn)

Telefon: 6 311 918