Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus O
Firma:
Preismann Koolitus OÜ
Telefon:
646 0002
Koduleht:
www.preismann.ee
Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Oleme seadnud oma  prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris.

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, mh advokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitusseminaridel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad seminaride käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis, juhtimis- ning kirjakeele alastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus, ametitekstide koostamine, netikett jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.
Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Haldusõigus  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Lepinguõigus  Maaõigus  Tsiviilõigus  Tööõigus  Võlaõigus  Välisõigusabi  Õigus  Õigusdokumentide koostamine  Äriõigus  Tööseadusandluse koolitus  Konsultatsioonid  Majandusõiguse koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalik haldus  Perekonnaõigus  Pärimisõigus  Õigusteabe koolitused  Rahvusvahelise ärijuhtimise õigussuhted  Preismann Koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Autoriõigus töölepingutes ja töövõtusuhetes

2019-09-11

Koolitus on mõeldud ennekõike asutuste-ettevõtete vastutavatele töötajatele ja juristidele, kes autoriõigust (põhjalikult) ei tunne, kuid kelle tööülesannete hulka kuulub autoritega sõlmitavate töö- ja töövõtulepingute koostamine ja täitmise jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud kõigile neile, kes tutvust autoriõigusega peavad vajalikuks või lihtsalt huvitavaks.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 16.00; 6,33 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Võlaõigusseaduste uut rakenduspraktikat

2019-09-24

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat arvestades uusi Riigikohtu lahendeid. Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest jne.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

Telefon: 646 0002

Võlaõigusseaduse uut praktikat

2019-09-24

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseause uut rakenduspraktikat arvestades uusi Riigikohtu lahendeid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Nõuete aegumine praktikas

2019-10-09

Eesmärk: käsitleda nõuete aegumise viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohastel uutel Riigikohtu lahenditel. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-16.00; 6,33 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Ühinemiste ja omandamiste (M&A) tehingute käigus sõlmitavad lepingud (Osade/aktsate müük, ettevõtte müük, kohustuste üleminek jm)

2019-10-09

Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat. Ühinguõiguse revisjoni töörühma juht

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Kinnisasja müük ja sellega seotud probleemid (lepingutingimused, ostueesõigused, tagatiste sh hüpoteekide käsunduskeeldude jm üleminek)

2019-11-06

Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002