Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus O
Firma:
Preismann Koolitus OÜ
Telefon:
646 0002
Koduleht:
www.preismann.ee
Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Oleme seadnud oma  prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris.

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, mh advokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud, sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitusseminaridel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad seminaride käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis, juhtimis- ning kirjakeele alastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus, ametitekstide koostamine, netikett jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.
Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Haldusõigus  Juhtimine  Keelekursused  Keeleõpe  Lepinguõigus  Maaõigus  Tsiviilõigus  Tööõigus  Võlaõigus  Välisõigusabi  Õigus  Õigusdokumentide koostamine  Äriõigus  Tööseadusandluse koolitus  Konsultatsioonid  Majandusõiguse koolitus  Sisekoolitused  Avalik sektor  Avalik haldus  Perekonnaõigus  Pärimisõigus  Õigusteabe koolitused  Rahvusvahelise ärijuhtimise õigussuhted  Preismann Koolitus 

KOOLITUSKALENDER

Kinnisasja müük ja sellega seotud probleemid (lepingutingimused, ostueesõigused, tagatiste sh hüpoteekide käsunduskeeldude jm üleminek)

2019-11-06

Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Veenev argumenteerimine kirjas ja kõnes

2019-11-06

Eesmärk: käsitletakse argumenteerimise ning sellega seotud järeldamise ja tõendamise põhimõtteid ja meetodeid; antakse juhtnööre, kuidas koostada veenvaid kirjalikke argumente (mh  kuidas vältida argumendivigu, millist argumendikeelt kasutada ja kuidas tekste vormistada). Tutvustatakse õigusliku argumentatsiooni põhitüüpe ning aruka põhjendamise, tõendamise ja järeldamise põhimõtteid. Koolitusel esitatakse praktilisi näiteid ja kirjalikke näidispõhjendusi.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 -16.00; 6,33 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Ehitamise, projekteerimise ja kinnisvaraarendusega seotud vaidlused. Asjakohane kohtupraktika ja nõuanded vaidluste vältimiseks

2019-11-14

Eesmärk:Koolitusel antakse ülevaade praktikas kõige enim vaidlusi tekitavatest asjaoludest ja asjakohasest kohtupraktikast ning jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas on võimalik lepinguliselt enim vaidlusi põhjustavaid riske mõistlikult maandada.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00 – 13.30; 4 ak.t.
Koht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

Telefon: 646 0002

Ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmine, seadustamine ja enam levinud probleemid. Lubade menetlus, järelvalve jm.

2019-11-27

Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus. 1.01.2020 tähendus; Menetluse valik ehitise seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus. Kaasnevad võimalikud kulud sh riigilõiv. Ehitise ümberehitamise ja uue ehitise püstitamise regulatsiooni erisused – Tallinna ja Tartu praktika; Lubade (sh kasutusloa) ja teatiste menetlus – kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine. Ehitise kasutusotstarbe muutmine; Tuleohutuse tagamisega seonduv temaatika jne.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 -15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002