Tartu Waldorfgümnaasium

Tartu Waldorfgümnaa
Firma:
Tartu Waldorfgümnaasium
Telefon:
736 7168
Waldorfkoolil on traditsioonilise kooliga võrreldes nii sarnasusi kui erinevusi. Waldorfkool on 12-aastane üldkool (egalitaarkool). Õppe-kasvatustöö formaalsed taotlused langevad suures osas kokku traditsioonilise kooli taotlustega. Põhierinevus seisneb õppe-kasvatustöö üld- ja ainedidaktikas ning meetodites. Traditsioonilist õppimist teadmiste-oskuste omandamise mõttes käsitletakse kasvamise ja kasvatuse ühe osana. Steiner rõhutas, et erinevaid aineid õppides peab selgeks saama seos inimese ja maailmaterviku vahel.

Üldinfo:

* Kool töötab Haridusministeeriumi koolitusloa 3819- HTM alusel, mis annab õiguse viia läbi õpet I-III kooliastmes ja gümnaasiumis.
* Õppekava I- XII klassini vastab riikliku õppekava nõuetele ja on üles ehitatud waldorfpedagoogika (steinerpedagoogika) põhimõtetest lähtudes.
* Waldorpedagoogika on lapse arengut toetav ja arvestav pedagoogika.
* I-VIII klassini saadab klassi üks klassiõpetaja, kes õpetab põhiaineid. IX-XII klassis juhendab klassi klassijuhataja.
* Põhiaineid õpitakse tsükliõppe vormis.
* Tavapärasest suurmat rõhku pööratakse kunstiainetele, muusikale ja käsitööle.
* Inglise ja vene keele õpe algab esimeses klassis.
* Algklasside võõrkeeleõppes pööratakse põhitähelepanu keelelise tunnetuse kujunemisele. * Ainevihikud koostavad ja kujundavad õpilased õpetaja juhendamisel
* Õppeveerandi ja kooliaasta lõpul esitatakse lapse edasijõudmist iseloomustav kirjalik kokkuvõte. I-VIII klassis numbrilisi hindeid ei panda. Jooksvaist tulemustest saavad lapsevanemad ülevaate otse klassiõpetajalt.
* Waldorfkool ei ole seotud vabakasvatusega. * Waldorfgümnaasium on erakool, mille pidajaks on Tartu Vaba Waldorfkooli Selts.
* Õpetajate ja lastevanemate õigused, kohustused ja vastutus on tavapärasest suuremad. Kooli arengu aluseks on koostöö.
* Koolimaksu suuruse kehtestab kooli üldkoosolek. See tasutakse 9 õppekuu jooksul, kas igakuiste maksetena, kvartaalse või aastamaksena.
* Vajaduse korral on peredel võimalus taotleda koolimaksu osaliseks katmiseks stipendiumi.


Waldorfpedagoogikasse süvenemine on aeganõudev protsess, mis annab uudse vaatlusoskuse ja loova suhte didaktikasse ja metoodikasse. Iseseisva vaatlusoskuse arendamine loob eelduse waldorfpedagoogika olemuse mõistmiseks igapäevases õpetajatöös. R. Steiner pani õpetajatele südamele, et õpetajaamet eeldab sisseelamise võimet teise inimese hinge.
Waldorfkoolide õpetajate ettevalmistus toimub waldorfpedagoogika seminarides üle maailma.

Waldorfpedagoogika võib terviklikult teostuda üksnes kooli sotsiaalses organisatsioonis, kus kooli arengu juhtimisel on võrdväärseteks partneriteks õpetajad ja lastevanemad. Pedagoogilist arengut juhib õpetajate kolleegium ja majanduslikku arengut lastevanemate initsiatiiv (ühendus või selts).

Waldorfkool on kooli ümber koondunud inimeste vaimne ühisomand ja kooli hea käekäik eeldab nende inimeste tundlikku vastutust kõigis tegudes.Õppimine waldorfkoolis

Kujutlusvõime, tõetunde ja vastutustunde arendamine – need on kolm jõudu, mis on hariduse teljeks ja tugevuseks. Lapsed liiguvad oma arengus praktikalt teooriani, kogemuselt ideeni, ideelt ideaalini. Pärast seda on nad võimelised ise probleeme nägema ja küsimusi tõstatama ning oma uusi teadmisi kasutades lahendusi otsima. Selline on tee, mis juhib jäljendamiselt ja osaluselt teadlikkuse ning loovuseni.

Lasteaia- ja algkoolilapsed mõtlevad piltides. Väiksemates klassides antakse enamus õpetusest kujutluspiltide kaudu. Selline õpetus toetab teotahte, kujutlusvõime, mälu, kehalise koordinatsiooni ja liikuvuse ning kognitiivsete oskuste (kirjutamine, lugemine, arvutamine, muusikalised oskused) arengut. Mida elavam kujutluspilt liikumise, sõnade, värvide või vormide vahendusel lapse jaoks luuakse, seda enam ajendab see teda tegutsema. Tegutsedes tunneb laps end osana maailmast.

Hiljem, kesk- ja ülaastmes, ajendab õpilasi tegutsema vastutustunde ja ideaalide ärkamine. See on nende jaoks nii seesmine kui välimine motivatsioon. Tegutsemine loob eneseusaldust ja aitab noortel end maailmas vajalikuna tunda.

Ülaastme õpilasele ei ole võimalik midagi õpetada kui see teda ei huvita. Tal peab olema võimalus õpetatavat oma vaatenurgaga siduda. Õppetöös on tähtis, et õpetaja usaldaks õpilast isikliku tõe otsingutes, sest ainult nii saavad areneda iseseisev otsustamis- ja mõtlemisvõime.

Nooremates klassides “käiakse inimkonna teadmiskogemused risti-põiki läbi” ning väljendatakse neid kogemusi sõnades, värvides ja vormides iga lapse enda kujundatud ainevihikutes. Järk-järgult tõstetakse õpitu süsteemselt teadvusse, kuni ülaastme lõpuks on õppijail kujunenud terviklik maailmapilt, milles aitavad orienteeruda nii konkreetsed oskused kui iseseisev otsustus- ja abstraheerimisvõime.

Waldorfkoolis on erinevatel tegevustel, vaatlusel, kirjeldamisel, mõtlemisel, järeldamisel ja uute teadmiste kasutamisel võrdne tähtsus. Eri aspekte rõhutatakse kooliastmetes erinevalt ning see toetab tervikliku õppimise põhimõtet.

Kunstilis-praktilised oppeained
Waldorfkoolides pööratakse suurt tähelepanu “sõrmeharidusele”. Sõrmede osavus ja tundlikkus (peenmotoorika) arendavad ajutegevust ja on aluseks mitmete võimete järk-järgulisele arengule: terviklikkuse tajumine, mõtteseoste taipamine ja loomine, esteetilised võimed, loovvõimed, eneseusaldus, tähelepanu koondamine, keskendumis- ja fokuseerimisvõime. Seepärast on waldorfkoolide õppekavas pillimänguõpetus, kunsti- ja käsitööõpetus terve kooliaja jooksul tähtsal kohal. Vanemates klassides aitab vahetu osalemine kunsti- ja käsitöötegevuses hoida vajalikku tasakaalu iseenda probleemide ja ümbritseva elu vahel. Ühelt poolt avaldub muusikas, kunsti- või käsitöös alati midagi tegijast, teiselt poolt toetab muusikapala, pildi või eseme kujundamine tegija mõtte- ja hingeelu vormimist.

Korduma kippuvad küsimused kliki siia


Gümnaasiumid ja Keskkoolid  Haridusasutused