Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium

Haapsalu Täiskasvan
Firma:
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
Telefon:
473 5654
E-post:
htg@htg.edu.ee
Koduleht:
www.htg.edu.ee


Kooli missioon: Poolelijäänud tasemehariduse omandamiseks luua soodsad võimalused ja kujundada koolis õppetegevuse käigus valmisolek elus toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

Pakume:

· Õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast
· Korralikku põhi- ja keskharidust
· Võimalust õppida töö ja pere kõrvalt
· Õppetööd põhikoolis kolmel ja keskkoolis kahel päeval nädalas
· Iseseisva õppimise oskuste arendamist
· Heatahtlikke pedagooge

Kooli missioon: Anda võimalus poolelijäänud hariduse jätkamiseks põhikooli ja gümnaasiumi osas ning õppetegevusega kujundada valmisolek elus toimetulekuks ja enesearenduseks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.Sisseastujale

Kooli astumiseks tuleb esitada
- Passi koopia (pilt,nimi, isikukood)
- Haridust tõendav dokument
- Väljavõte õpilasraamatust (kui õpilane tuleb päevakoolist)
- 2 passipilti
- Avaldus, ankeet (täidetakse koolis)
- Tervisekaart (põhikooli astuja)

Õppetöö korraldus
Õppepäevad klassidele on:

8.-9. kl. - teisipäev, kolmapäev ja neljapäev.
10.kl. - kolmapäev, neljapäev.
11.kl. - teisipäev, kolmapäev.
12.kl. - esmaspäev, teisipäev.

Põhikoolis toimub õppetöö õhtuse ja gümnaasiumis kaugõppe tunnijaotusplaani alusel. Põhilisteks õppevormideks on loengud, rühma - ja inviduaalkonsultatsioonid.

Põhikooli õpilased käivad koolis kolmel päeval, gümnaasiumis aga kahel päeval. Koolipäevad on jaotatud esmaspäevast reedeni. Koolil ei ole eraldi vene osakonda. Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppetunnid (rühmakonsultatsioonid) algavad tavaliselt kell 8.55 ja õppetunni
pikkuseks on 45 minutit.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: emakeel ja matemaatika ning
valikeksam. Eksami valikust teatab õpilane 1.märtsiks kooli juhtkonnale.
Gümnaasiumi lõpetaja sooritab 5 lõpueksamit, neist vähemalt 3 peavad olema riiklikud eksamid. Riigieksamite valiku teatab õpilane kooli juhtkonnale 15. jaanuariks.Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord
1. Meie kooli astudes tea, et:

1.1. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevus ja põhieesmärgid on välja toodud kooli põhimääruses ja kooli õppekavas.
1.2. Kooli saab astuda, kui oled lõpetanud põhikooli või kui vanust on vähemalt 17 aastat.
1.3. Kooli võib astuda õppija, kes soovib omandada põhi- või keskharidust.
1.4. Põhilisteks töövormideks on õppetund ja grupikonsultatsioon.
1.5. Õppija vastutab iseenda ja oma õppetöö eest.

2. Õppija kohustused
A. Käituda igas olukorras viisakalt:
2.1. Suhtu õppetöösse kohusetundlikult ja ära häiri klassikaaslaste ega õpetajate tööd.
2.2. Hoia kooli ruumides puhtust ja korda.
2.3. Kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitad kahju.
2.4. Väljasõitudel ja õppekäikudel käitu viisakalt ja täida juhendavate isikute korraldusi.
2.5. Suhtlemisel järgi kultuurse käitumise reegleid.

B. Võtta osa kõigist õppekavaga määratud ainetundidest:
2.5. Õppetöö toimub kinnitatud tunniplaani alusel.
2.6. Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud õppijaid õppetundidest välja kutsuda.
2.7. Õppepäevast puudumisest teata kooli klassijuhatajale või sekretärile. Loa õppetunnist puudumiseks annab aineõpetaja.
2.8. Igas klassis valitakse klassivanem ja tema abi, kes peavad sidet õppijate ja õpetajate vahel. Klassivanem kuulub kooli õpilaste omavalitsusse.
2.9. Õppetöös mittevajalikud side- ja helivahendid (mobiil, CD mängija jne.) peavad õppetunnis olema välja lülitatud.

C. Suhtuda õppetöösse kohusetundlikult:
2.10. Õppijad valmistuvad igaks õppetunniks ja osalevad tunnis aktiivselt.
2.11. Ei tohi segada tunnis kaasõpilast ega õpetaja tööd.
2.12. Kõik planeeritud tööd tuleb sooritada õigeaegselt. Ebaõnnestunud tööd sooritab õppija kokkuleppel õpetajaga uuesti.
2.13. Õppetunni ajal on keelatud õpetaja loata klassist lahkumine.
2.14. Õppijate teadmisi hinnatakse ainetundides arvestuslike või kokkuvõtvate hinnetega.
2.15. Klassi lõpetamisel või koolist lahkumisel enne dokumentide kättesaamist tagasta kooli õpikud ja raamatud.

D. Järgida tervislikke eluviise ja ohutusnõudeid:
2.16. Koolis on keelatud viibida alkoholijoobes või mõnuainete mõju all.
2.17. Suitsetamine kooli ruumes ja territooriumil on keelatud
2.18. Täida kooli ruumides ohutustehnika ja tuleohutuse nõudeid.
2.19. Riietu korrektselt ja puhtalt, ära istu tunnis üleriietega.

3. Õppija õigused:
3.1. Saada õppekavale vastav haridus.
3.2. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õppimisvõimaluste kohta.
3.3. Saada õpetajaga kokkuleppel põhjendatud vajadusel abi (õppeaine järelõppeks, konsultatsioonideks jms.).
3.4. Saada e-kooli kaudu teavet õppetöö toimumise ja tulemuste kohta.
3,5. Õppijal on õigus saada teavet oma hinde kohta aineõpetajalt.
3.6. Sooritada ettenähtud arvestusi, kontrolltöid ja muid kirjalikke töid enne tähtaega kokkuleppel aineõpetajaga.
3.7. Moodustada koolis õpilasesindusi ja olla valitud kooli hoolekogusse.
3.8. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale väärnähtuste või puuduste likvideerimiseks ja õppekorralduse parandamiseks.
3.9. Võtta mõjuval põhjusel (haigus, lapsehoolduspuhkus jms.) isikliku avalduse alusel õppepuhkust.
3.10. Vaidlustada hindeid kümne päeva jooksul peale hinde saamist.
3.11. Probleemide korral pöörduda julgelt abi saamiseks aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkonna poole.
3.12. Pöörduda oma õiguste kaitseks Haapsalu Linna Haridus- ja Kultuuriosakonna poole.
3.13. Esindada kooli aineolümpiaadidel, kokkutulekutel.

4. Õppijate tunnustamine ja karistamine
A. Eduka õppimise ja eeskujuliku käitumise eest tunnustatakse järgmiselt:
4.1. Kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel (kõik kooliastmehinded on 5-d).
4.2. Hõbemedal gümnaasiumi lõpetamisel (kuni kaks kooliastehinnet 4, ülejäänud hinded 5-d)
4.3. Kiituskiri Väga hea õppimise eest klassi lõpetamisel.
4.4. Kiituskiri Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel.
4.5. Kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel.
4.6. Kooli tänukiri õppeperioodi lõpuks heade tulemuste eest õppetöös või eduka esinemise eest konkurssidel, võistlustel jms.
4.7. Hinnaline kingitus (raamat) põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel ja eriteenete eest.
4.8. Direktori käskkirjaga kiitus.

B. Kooli kodukorra rikkumisel:
4.9. Suuline märkus või noomitus.
4.10. Direktori käskkirjaga noomitus.
4.11. Õppenõukogu otsusega koolist väljaheitmine.Koolis olles:
- Hoia korda ja puhtust kõikjal
- Ära riku kooli mööblit ega inventari
- Pea kalliks enda, kaasõpilaste ja õpetajate aega, kasuta seda vaid õppimiseks ja enese arendamiseks
- Probleemide lahendamiseks pöördu julgelt abi saamiseks aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkonna poole
- Täida meie kooli kodukorda


Gümnaasiumid ja Keskkoolid  Haridusasutused  Täiskasvanute gümnaasiumiõpe  Vene õppekeelega koolid