Audru Keskkool

Audru Keskkool
Firma:
Audru Keskkool
Telefon:
446 4421
Koduleht:
www.audru.edu.ee
Audru Keskkooli 2009/2010 põhieesmärk:
Õpilase arenguks soodsa õpikeskkonna loomine.

Audru KK lõpetanu on konkurentsivõimeline ja elukestvaks õppeks motiveeritud isiksus tänu kaasaegsele ja turvalisele õppeasutusele, kus on laialdased võimalused iga õpilase arengupotentsiaali realiseerimiseks.Huviringid meie koolis:
Lastekoor
Mudilaskoor
Poistekoor
Liiklusring
Võrkpall
Sportmängud
Kergejõustik
Arvutiring
Rahvatants
Enesekaitse
Näitering
Kodutütred
Poiste käsitööring
NoorkotkadVastuvõtt X klassi toimub 22. juunil kell 9.00 - 12.00 direktori kabinetis

Kandidaadil tuleb kohapeal täita ankeet ja läbida vestlusvoor.

Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, valge klassitunnistus ning isikut tõendav dokument.

Üldjuhul ei võeta vastu õpilasi, kellel on klassitunnistusel veerandihinnetena esinenud puudulikke hindeid (võimalikud erandid) ning põhjuseta puudumisi.

Riigikaitseharus on õpilastel 4 valikaine lisatundi nädalas. X klassis 2 tundi enesekaitset ja 2 tundi politseiõpet, XI klassis 2 tundi riigikaitset + kevadine laager, XII klassis 2 tundi piiriõpet ning 2 tundi tolliõpet. Lisaks õppekäigud vabariigi õppekeskustesse.


Reaalharus on õpilastel 4 valikaine lisatundi nädalas. X klassis 2 lisatundi matemaatikat (kokku 6 tundi nädalas), 1 tund joonestamist ja 1 lisatund füüsikat (kokku 3), XI klassis 3 lisatundi matemaatikat (kokku 7) ja 1 lisatund keemiat (kokku 3), XII klassis 3 lisatundi matemaatikat (kokku 7) ja 1 lisatund füüsikat (kokku 3).

Humanitaarharus on õpilastel 4 valikaine lisatundi nädalas. Õpitavad ained: soome keel, ladina keel, kultuuriajalugu, filmikunstiajalugu.

Veel õppekavast: XII klassis on kõigil lisaks riiklikule õppekavale 1 tund religiooniõpetust ning 1 lisatund keemiat. B-keelena on võimalik valida nii vene kui saksa keelt. X ja XI klassis on ka arvutiõpetuse tunnid. Keskkooliaastate vältel kirjutab iga õpilane ka ühe teadusliku või kodu-uurimusliku uurimistöö.
Gümnaasiumid ja Keskkoolid  Haridusasutused  Keelekursused  Noorte liikluskasvatus  Huviringid lastele  Poistekoorid  Spordiringid  Mudilaskoorid  Arvutiklubid  Näiteringid  Aktiivne tegevus ja sportimine  Rahvatants  Lastekoor  Kergejõustik  Võrkpall  Enesekaitse