Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Eesti tõstukijuhi koolitus 2-päevane (kahveltõstuk, korvtõstuk, teleskooptõstuk, rataslaadur) eesti ja vene keeles

2020-08-10

Eesmärk: Kursuse läbinul on teadmised ja oskused, et töötada Eestis erinevate tõstukitega.

Hind: 162.00 €
Kestus: 10.-11.08.2020 ; 16 ak.t.

Telefon: 5098350

Rahvusvaheline tõstukijuhi koolitus (kahveltõstuk, korvtõstuk, teleskooptõstuk, rataslaadur) eesti ja vene keeles TALLINN

2020-08-10

Eesmärk: Kursuse läbinul on teadmised ja oskused, et töötada erinevate tõstukitega Eesti ja välismaal.

Hind: 246.00 €
Kestus: 10.-11.08.2020 ; 16 ak.t.

Telefon: 5394 0539

KURSUS –„Kõrgehitustööliste õpe” – liikumine ja positsioneerumine

2020-08-10

TOIMUMISAEG- KOKKULEPPEL. Tase 1 – 8 tundi , Antud koolitus on mõeldud: isikutele, kes soovivad omandada vajalikud oskused ja kvalifikatsiooni OHUTUKS töötamiseks kõrgustes (hooned, ehitised, konstruktsioonid ja mehhanismid). Tase 1, Tase 2. Tõsta või kinnitada esimese või teise taseme kvalifikatsioone.

Hind: 0.00 €
Kestus: Tase 1 – 8 tundi, Tase 2 – 16 tundi

Telefon: +372 53421295

VÄRSKENDAVAD HARJUTUSED – PÄÄSTETEGEVUSED JA KÖISLIGIPÄÄSU TEHNIKA TÄIUSTAMINE

2020-08-10

Treeningprogramm koostatakse sõltuvalt värskendamist vajavatest manöövritest. „Värskendava treeningu” läbimise kohta tehakse kanne isiklikusse Logiraamatusse (kõrgtööde register).

Hind: 79.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi; Toimumisaeg – kokkuleppel

Telefon: +372 53421295

IRATA International soovitustel põhinevate kõrgtööde läbiviimise meetodite kohta

2020-08-10

Koolitus toimumiseaeg kokkuleppel vähemalt kahest osalejast koosneva grupi täitumisel. Antud koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad saada ettekujutuse köisligipääsu meetodi abil kõrgtööde läbiviimisest Nimelt- Saada infot köisligipääsu tehnikutele ja muudele kõrgtöid läbiviivatele spetsialistidele esitatavate nõuete kohta. Saada infot võimalikest kõrgtööde ohutuse meetoditest ja abinõudest, mis põhinevad seadusandlikel ja normatiivsetel aktidel, samuti IRATA International kogemusel ja ohutusprintsiipidel. Tutvuda erinevat tüüpi isikukaitsevahenditega. Tutvuda kõrgustes töötamise võimalike riskidega. Kogeda viibimist toeta asendis ning liikuda iseseisvalt köisligipääsu meetodi abil; õppida praktiliselt tundma kindlustuse tagamise printsiipe.

Hind: 38.50 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi; Toimumisaeg – kokkuleppel

Telefon: +372 53421295

KURSUS –„Köisligipääsu tehnik” – SNE (Sisenõudlus Eestis / Eesti seadusandluse nõuded)

2020-08-10

Koolituse põhieesmärgid: Pakkuda vajalikku infot kõrgtöödele esitatavate, seadusandlikest ja normatiivaktidest tulenevate ning IRATA International kogemusele ja turvapõhimõtetele tuginevate ohutusnõuete kohta; Pakkuda vajalikku infot köisligipääsu meetodite ja positsioneerumise puhul rakendatavate standardite soovituste ja juhtnööride kohta, samuti kukkumiskaitsevahendite kohta; Pakkuda vajalikku infot planeerimis- ja juhtimissüsteemist, tööülesannete ja vastutuste jagamisest kõrgtööde läbiviimisel. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele.

Hind: 1080.00 €
Kestus: 64 akadeemilist tundi; Toimumisaeg – kokkuleppel

Telefon: +372 53421295

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2020-08-12

Kursuse sisu tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Kursuse läbinu teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida; koostab ettevõtte riskianalüüsi. ...

Hind: 89.00 €
Kestus: 24 tundi, 12.08.2020-11.09.2020

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (vene keeles)

2020-08-12

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid Eesmärk: •saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest; •saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös. 

Hind: 78.00 €
Kestus: 9.00-16.00; 8 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus vene keeles

2020-08-12

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid Eesmärk: •saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest; •saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet, omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös. 

Hind: 198.00 €
Kestus: 12.-14.08.2020; 24 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые) Tallinn

2020-08-17

Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с  порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018. Постановлением № 50 ‘

Hind: 173.00 €
Kestus: 17.08.2020 - 19.08.2020

Telefon: 744 9600; 556 63492

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2020-08-17

Обучение подходит для СПЕЦИАЛИСТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ и ЧЛЕНОВ СОВЕТА по рабочей среде в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ по охране труда (в случае значительных изменений в рабочей среде, законодательстве или по направлению Трудовой Инспекции).  К стоимости добавляется налог с оборота (20%).

Hind: 89.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal
Koht: internetis

Telefon: 66 22 669