Koolitused:

Inglise keel B 1.2, jätkukursus

2020-01-24

Jätkukursusega on võimalik liituda. Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Hind: 183.00 €
Kestus: 24. jaanuar - 24. aprill 2020; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508

Soome keel A1 – A2, jätkukursus vene keele baasil (kурс финского языка для продвинутых)

2020-01-25

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.

Hind: 135.00 €
Kestus: 25. jaanuar - 04. aprill 2020; 30 ak.t.

Telefon: 630 6508

Eesti keel põhikooli lõpetajale

2020-01-27

Eesmärk: luua eakohases ja arendavas õppekeskkonnas tingimused, mis toetavad õpihimu ja õpioskuste kujunemist; tagada valmisolek põhikooli lõpueksami sooritamiseks ja õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel.

Hind: 164.00 €
Kestus: 27. jaanuar – 04. mai, esmaspäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

0-A1.1. Эстонский язык на базе русского мини-группа

2020-01-27

Описание курса: в период обучения учащиеся приобретают четыре навыка: навык чтения, слушания, а также письменной и устной речи, много внимания уделяется также их устному самовыражению. В программу входят групповые занятия и работа в паре, различные ролевые игры и дискуссии, которые учат разговорному эстонскому, тем самым давая ученику возможность чувствовать себя более свободно и уверенно в разных ситуациях в повседневной жизни.

Hind: 360.00 €
Kestus: 27.01 - 01.04.2020; 40 ak.t.

Telefon: 7361 540

Inglise keele algtase A1. II osa minirühm

2020-01-27

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Hind: 400.00 €
Kestus: 27.01 - 22.04.2020; 50 ak.t.

Telefon: 7361 540

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-01-28

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal

Telefon: 53 47 2327