Koolitused:

25.11.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2019-11-25

Täiendkoolituse eesmärk: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.   Soodushind kuni  11.11.2019  299 eurot (tavahind 319 eurot).

Hind: 299.00 €
Kestus: 35 tundi; 25.11.2019 – 06.12.2019

Telefon: 53 045 566

Ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmine, seadustamine ja enam levinud probleemid. Lubade menetlus, järelvalve jm.

2019-11-27

Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus. 1.01.2020 tähendus; Menetluse valik ehitise seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus. Kaasnevad võimalikud kulud sh riigilõiv. Ehitise ümberehitamise ja uue ehitise püstitamise regulatsiooni erisused – Tallinna ja Tartu praktika; Lubade (sh kasutusloa) ja teatiste menetlus – kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine. Ehitise kasutusotstarbe muutmine; Tuleohutuse tagamisega seonduv temaatika jne.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 -15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Videokoolitus - Juhatuse liikme ja raamatupidaja maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus

2019-11-27

Videoseminari eesmärk on anda ülevaade äriühingu juhatuse liikmeks olemisega seotud õigustest ja kohustustest ning seadusest tulenevast vastutusest erinevate õigusharude lõikes. Videoseminaril selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 165minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada?

2019-11-27

Eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest. Koolitus annab ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab. Lektor on Evi Hindpere. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 17.00-20.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Videokoolitus - Isikuandmete kaitse - raamatupidaja uus mure

2019-11-27

Peamised teemad, mida videokoolitusel käsitletakse, on järgmised: Olulisemad ja põhilised muudatused, mis kaasnevad Euroopa andmekaitse reformiga. Isikuandmete töötlemise lubatavus. Andmetöötleja kohustused. Isikuandmete töötlemise läbipaistvus. Andmesubjekti õigused  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 210 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Muudatused töövaidluse lahendamise seaduses

2019-11-28

Videoseminari eesmärk on anda ülevaade uuest töövaidluste lahendamise korrast. Töövaidluste lahendamise seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuarist ning asendab sellega seni kehtivat individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Tervise- ja tööministeeriumi sõnul on uue seaduse eesmärk töövaidluse lahendamine muuta lihtsamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ning pooltele selgemaks  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Autoriõigusest digiajastul

2019-11-28

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind 14. november 219 € + km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

II praktiline andmekaitse seminar. Protsesside ja dokumentide vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmäärusega

2019-11-28

  Andmekaitseteemad on endiselt aktuaalsed ja tekitavad ettevõtjates küsimusi, näitab Grant Thornton Balticu praktika. Samuti võib ebapiisav teemaga tegelemine kaasa tuua ettevõtte klientide andmete lekkimise, nagu juhtus tänavu suvel Charloti e-poe ja Olerexiga. Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: kell 9.00–13.00

Telefon: 626 0500

Tähelepanekuid kohtute ja Riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest hankeasjades

2019-11-28

Koolitusteemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ja näidete baasil. Kõigepealt antakse koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Õigusest mittejuristile ehk seaduse lugemise õpetus

2019-11-28

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist, õiguse põhimõistetest ja tõlgendamisest ning selle rakendamise metoodikast tema töös. Selleks oskab osalenu õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid. Maksumus on kuni 13.11.2019 149 eurot. Hilisemal registreerimisel 169 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.; 10.00-16.15

Telefon: +372 5669 3285

Videokoolitus - Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus

2019-11-29

Peamised teemad, mida koolitusel käsitletakse, on järgmised: Olulisemad muudatused uues rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtted. Juriidiliste ja füüsiliste isikute tehinguparterite isikusamasuse tuvastamise vajadus ja selle praktiline teostamine jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Juhatuse liikme õiguslik seisund

2019-12-02

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 8 ak.t algus kell 11.00

Telefon: 55 40 677