"Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel"

Eesmärk värskendada õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.
 
Sisu Sissejuhatavalt eesti keele üldistest probleemidest. Uuemad reeglimuudatused. Eesti keele õigekirja probleemkohti I: kas kirjutada suure või väikese algustähega, kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid. Eesti keele õigekirja probleemkohti II: Lausestusprobleeme ehk millest tekivad lausestusraskused: lause pikkus, üleliigsed mine-vormid ehk komahirm, võõrmõjud, kantseliit, sõnajärg ja teatestruktuur. Keeleline viisakus: info hulk ja loetavus, info paigutamine teates, viisakad vormid ja sõnad. Keelekasutus eri tüüpi tekstides: meilikirjade tüüpilisi õigekirjaprobleeme. Näiteteksti analüüs.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Uuemad reeglimuutused. Kust saada keeleabi. Suur või väike algustäht (allasutused, osakonnad, pühad, ametinimetused). Arvud, loetelude vormistamine. Lause optimaalne pikkus, komahirm, võõrmõjud, kantseliit. Meilikirja tüüpilised vead. Harjutused.
 
Tutvu koolituse tingimustega siin
 
Registreerimise tähtaeg 14.11.2017