Koolitused:

IELTS-eksami ettevalmistus

2017-08-28

IELTS-eksami formaadi tundmaõppimine. Eksami kuulamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami lugemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kirjutamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kõnelemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalike nõuannete saamine. Eksami sooritamise strateegiate praktiline kasutamine. Registreerimise tähtaeg 24.08.2017

Hind: 185.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 27.09.2017

Telefon: 640 9302

Inglise ärikeel

2017-08-29

Kursuse eesmärgiks on aidata orienteeruda ärialases sõnavaras ja arendada suulise ning kirjaliku väljenduse oskust. Telefonikõned ja suhtlemine ärikirjade abil (tellimused, reklaam jne). Tutvustatakse olulisemat finantsalast sõnavara.

Hind: 132.00 €
Kestus: 29. august – 19. september 2017

Telefon: 630 6508

Английский язык /общий+специализированный/

2017-09-04

Настоящая программа отвечает требованиям к уровням B1-B2, которые были установлены Европейской Языковой комиссией. До зачисления на курс учащийся владеет английским языком на базовом уровне. Уровень знания языка определяется на основе вступительного теста до начала обучения.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 04.09.2017 – 30.11.2017

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Inglise keele koolitus /üldkeel+erialane keel/

2017-09-04

Koolituse õppekava vastab Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud B1-B2 tasemele keeleoskusnõuetele. Keeleoskustase määratakse testi alusel enne koolituse algust. Eesmärgiks on arendada inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti anda maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 04.09.2017 – 30.11.2017

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Tööalane inglise keel A1 tasemele

2017-09-04

Õpiväljundid: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel A2 tasemele

2017-09-04

Eesmärk: Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel B2 tasemele

2017-09-04

Koolituse lõpuks õppija: • Mõistab keerukate, abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma • Oskab luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi • Tuleb toime nii sotsiaalse suhtlemise (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui ka informatsiooni vahetamisega jne.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keele kursus B1 tasemele

2017-09-04

Suuline väljendusoskus: vestlusfraaside valimine ja kasutamine vastavalt etteantud olukorrakirjeldusele; sõnavara lünkharjutused; konverentsi toimumispaiga kohase sõnavara kokkusobitamise harjutused; rühmatööna vestlus konverentsil; enda, oma töö ning organisatsiooni tutvustamine; inimestega tutvumine, nende kirjeldamine; vestluse alustamine ja käigus hoidmine; suhtlemine konverentsil; konverentsisõnavara; sobiva vestlusteema eristamine mittesobivast; õpilane oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast-silma vestlust.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane vene keel A1 tasemele

2017-09-04

Koolituse tulemusena omandab õppija vene keele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane vene keel A2 tasemele

2017-09-04

Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades.

Hind: 960.00 €
Kestus: grupi täitumisel; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677